klantenservice

Terms & Conditions

Terms & ConditionsTerug naar klantenservice

 • Verkoopvoorwaarden

  ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS-, EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN

  Safescan BV
  Heliumstraat 14
  2718 SL Zoetermeer
  Nederland

  Fax: +31 79 362 03 82
  Email: info@safescan.com
  Handelsregister te Den Haag: 2713.1933
  Btw-nummer: NL009391241B01

  1. TOEPASSELIJKHEID
  Deze bepalingen zijn van toepassing op de relatie tussen Safescan BV, verder te noemen Leverancier, en de klant waaronder elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand (verder: de overeenkomst) tussen Leverancier en de klant.

  2. OVEREENKOMST
  Met de op de website (www.safescan.com) getoonde zaken doet Leverancier aan de klant een uitnodiging om een aanbod te doen tot het aangaan van een koopovereenkomst. Nadat de klant via de website of per telefoon een bestelling heeft geplaatst ontvangt hij zo snel mogelijk daarna van Leverancier een ontvangstbevestiging per e-mail. Een bestelling is een aanbod aan Leverancier de door de klant geselecteerde zaak aan te kopen. De overeenkomst tussen Leverancier en de klant komt tot stand na aanvaarding door Leverancier van het aanbod van de klant. Leverancier stelt de klant per e-mail op de hoogte van de aanvaarding (orderbevestiging). De omvang van de leveringsverplichting van Leverancier wordt uitsluitend door de orderbevestiging bepaald.

  3. PRIJZEN
  3.1 Alle prijzen zijn in Euro. De prijs is welke op de website staat vermeld op het moment dat de klant de bestelling plaatst, onder voorbehoud van druk- en typefouten.
  3.2 De op de website vermelde prijzen zijn exclusief btw en exclusief verzendkosten en eventuele overheidsbijdragen die voor rekening van de klant komen. Gedurende het bestelproces worden de btw, verzendkosten en eventuele overheidsbijdragen berekend en gespecificeerd. Deze zullen ook in de orderbevestiging worden vermeld.

  4. BETALING
  Betaling vindt vooraf plaats op de wijze zoals weergegeven op de website. Leverancier zal de bestelde zaak eerst leveren nadat de betaling ervan is geautoriseerd.

  5. LEVERING
  5.1 De vermelding van een leveringstermijn of leveringsdatum op de website is naar beste weten gedaan. Het blijft echter een schatting en deze termijn of datum is dan ook niet bindend. Leverancier zal trachten deze termijn of datum zoveel mogelijk in acht te nemen. Overschrijding van de leveringstermijn of leveringsdatum geeft de klant echter geen recht ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding te vorderen.
  5.2 Wanneer een gedeelte van een bestelling gereed is, is Leverancier bevoegd dit deel ter verzending aan te bieden dan wel daarmee te wachten tot de gehele bestelling gereed is.

  6. VERVOER
  6.1 De door de klant bestelde zaak wordt verzonden naar het afleveradres dat in de orderbevestiging is vermeld. Het transport vindt plaats op een door Leverancier te bepalen wijze.
  6.2. Het eigendom en het risico van verlies van de bestelde zaak gaat over op de klant bij aflevering.

  7. RECLAMES
  7.1 De klant dient terstond na aflevering te controleren of de aantallen afgeleverde zaken overeenstemmen met de orderbevestiging. Eventuele discrepanties tussen de orderbevestiging en hetgeen is afgeleverd dienen binnen 24 uur per e-mail ter kennis te worden gebracht aan Leverancier.
  7.2 De klant dient de afgeleverde zaak terstond na aflevering op zichtbare gebreken te controleren. Zichtbare gebreken dienen door de klant uiterlijk binnen 48 uur na aflevering per e-mail ter kennis te worden gebracht aan Leverancier. Wanneer het zichtbare gebrek aan Leverancier is toe te rekenen, zal Leverancier, na tijdige kennisgeving als hiervoor bedoeld en retournering van de zaak door de klant, de bestelde zaak opnieuw voor transport aanbieden dan wel het aankoopbedrag terug storten inclusief btw, verzendkosten en eventueel betaalde overheidsbijdragen. Dit is ter keuze van Leverancier.
  7.3 De klant stuurt geen zaak terug naar Leverancier zonder een return merchandise authorization (RMA). Voor verkrijging van een RMA dient de klant de retourinstructies te volgen zoals beschreven op de website. Uiterlijk veertien dagen na uitgifte van de RMA dient de zaak retour ontvangen te zijn door Leverancier.

  8. GELD-TERUG-GARANTIE
  8.1 De klant heeft het recht om een door hem bestelde zaak binnen veertien dagen na aflevering retour te zenden aan Leverancier. Leverancier streeft ernaar het aankoopbedrag binnen veertien dagen na ontvangst van de zaak terug te storten. Van het aankoopbedrag in de zin van dit artikel maken geen deel uit de kosten van verzending. Die kosten alsmede de kosten van retournering blijven respectievelijk komen voor rekening van de klant. Voorwaarde voor terugstorting van het aankoopbedrag is dat de klant zorgvuldig is omgegaan met de zaak en de verpakking. De klant zal de zaak slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de zaak vast te stellen. Het in dit lid bepaalde doet niet af aan hetgeen in de artikelen 7.1 en 7.2 is bepaald.
  8.2 De klant stuurt geen zaak terug naar Leverancier zonder een RMA. Voor verkrijging van een RMA dient de klant de retourinstructies te volgen zoals beschreven op de website. Uiterlijk veertien dagen na uitgifte van de RMA dient de zaak retour ontvangen te zijn door Leverancier.
  8.3 Op door Leverancier geleverde software waarvan (i) de verzegeling is verbroken of (ii) die van de website gedownload is, is de geld-terug-garantieregeling van artikel 8.1 niet van toepassing. Deze software kan niet worden geretourneerd en de klant heeft geen recht op terugstorting van het aankoopbedrag.
  8.4 Zaken uit een bundelaanbieding, waarbij om niet een zaak is aangeboden bij aanschaf van een of meer, al dan niet andere, zaken, kunnen alleen tezamen worden geretourneerd. Indien de klant een zaak retourneert uit een bundelaanbieding, zonder tevens de zaak die om niet is verkregen te retourneren is Leverancier gerechtigd de om niet verkregen zaak alsnog bij de klant in rekening te brengen. Hetzelfde geldt wanneer de klant een korting heeft verkregen in verband met de aankoop van meerdere zaken. Wanneer de klant van die meerdere zaken er een of meer retourneert is Leverancier gerechtigd de korting te laten vervallen en het daarmee corresponderende bedrag alsnog bij de klant in rekening te brengen.

  9. OVERMACHT
  Indien Leverancier ten gevolge van overmacht niet of slechts bezwaarlijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst met de klant geheel of gedeeltelijk op te schorten dan wel te ontbinden. In dat geval nemen de verplichtingen uit de overeenkomst geheel of gedeeltelijk een einde, zonder dat de partijen schadevergoeding of enige andere prestatie van elkaar kunnen vorderen. Bij gedeeltelijke nakoming door Leverancier zal Leverancier ter zake het niet nagekomen gedeelte het aankoopbedrag terugstorten.

  10. GARANTIE GELEVERDE ZAKEN
  10.1 Leverancier staat in voor de deugdelijke werking van de door haar geleverde zaak gedurende een termijn die afhankelijk is van de zaak die het betreft. De duur van de garantietermijn staat per zaak vermeld op de website. Op de website wordt ook vermeld onder welke voorwaarden de garantietermijn verlengd kan worden. Deugdelijk wil zeggen dat de zaak gedurende de op de website per zaak vermelde garantietermijn de eigenschappen bezit die op grond van de overeenkomst mogen worden verwacht. Indien de geleverde zaak tijdens deze periode een gebrek vertoont, heeft de klant op grond van deze garantie recht op herstel van de zaak. Leverancier mag kiezen voor vervanging van de zaak door een minimaal gelijkwaardig exemplaar dan wel restitutie van de koopprijs in plaats van herstel wanneer herstel naar haar mening niet kan worden gevergd.
  10.2 Met betrekking tot een op grond van het eerste lid herstelde of vervangen zaak blijft de oorspronkelijke ingangsdatum van de garantietermijn van kracht. Voor een herstelde dan wel vervangen zaak gaat derhalve niet een nieuwe garantietermijn in.
  10.3. Buiten de in het eerste lid bedoelde garantie vallen fouten en gebreken die geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van:
  a. onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik of het niet in acht nemen van bedienings- of onderhoudsvoorschriften;
  b. gebruik op andere wijze dan het voorziene normaal gebruik;
  c. externe oorzaken, zoals brand- of waterschade;
  d. montage, installatie of het ongedaan maken hiervan door anderen dan Leverancier;
  e. gebruik van materialen of zaken die door de klant aan Leverancier ter bewerking zijn verstrekt of die op instructie dan wel verzoek van de klant zijn gebruikt;
  f. toepassing van werkwijzen en constructies volgens de instructies van de klant;
  g. toepassing van een overheidsvoorschrift;
  h. niet schriftelijk door Leverancier geautoriseerde wijzigingen die de klant of een derde in de producten of in de onderdelen die door Leverancier in het kader van garantie of onderhoud zijn geleverd, aanbrengt of laat aanbrengen;
  i. gebruikelijke slijtage;
  j. producten of onderdelen die Leverancier van een derde heeft betrokken, voor zover de betreffende derde geen garantie aan Leverancier heeft verstrekt.
  10.4 De in het eerste lid bedoelde garantie vervalt geheel indien de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk aan zijn verplichtingen jegens Leverancier voldoet of indien de klant de zaak zelf of door een derde laat repareren of herstellen.
  10.5 Werkzaamheden en kosten van herstel buiten het kader van deze garantie zullen door Leverancier in rekening worden gebracht conform haar gebruikelijke tarieven.
  10.6 Rechtsvorderingen ter zake gebreken dienen binnen zes maanden na reclame binnen de in het eerste lid bedoelde garantietermijn op straffe van verval aanhangig te worden gemaakt.
  10.7 Wanneer Leverancier dit in het kader van de tenuitvoerlegging van de garantieverplichtingen noodzakelijk acht, worden de geleverde zaken door de klant en voor rekening en risico van de klant vervoerd naar en aangeleverd aan een door Leverancier te bepalen plaats.

  11. AANSPRAKELIJKHEID VAN LEVERANCIER
  11.1 De eventuele aansprakelijkheid van Leverancier is beperkt tot nakoming van de in artikel 10 omschreven garantie en tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door Leverancier gesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd.
  11.2 Behoudens het bepaalde in artikel 11.1 is iedere aansprakelijkheid van Leverancier uitgesloten.
  11.3 Onverminderd het bepaalde in artikel 7 lid 1 en artikel 7 lid 2 van deze voorwaarden vervalt iedere aansprakelijkheid indien de klant Leverancier niet binnen vijf dagen na ontdekking van enig gebrek dan wel het tijdstip waarop redelijkerwijs enig gebrek - ontdekt had moeten worden schriftelijk van het bestaan daarvan op de hoogte heeft gesteld. Dit artikel laat het bepaalde in de artikelen 7 lid 1 en 7 lid 2 volledig onverlet. Het onderhavige artikel heeft derhalve slechts betrekking op situaties die niet door de artikelen 7 lid 1 en 7 lid 2 worden bestreken.

  12. RETOURZENDINGEN
  Wanneer de klant niet beschikt over een RMA is Leverancier gerechtigd een retourzending van de klant te weigeren. Het in ontvangst nemen van een retourzending betekent in geen geval erkenning door Leverancier van de door de klant opgegeven grond voor retourzending. Het risico van een retour gezonden zaak blijft berusten bij de klant totdat Leverancier de zaak retour ontvangen heeft.

  13. CLOUD DIENST
  Voor zover de klant (mede) een overeenkomst sluit ter zake een door Leverancier aangeboden cloud dienst zijn op die dienst de TimeMoto General Terms and Conditions van toepassing, welke te vinden zijn op TimeMoto.com/terms Op deze cloud dienst is tevens een verwerkersovereenkomst, van toepassing als bedoeld in artikel 28 lid 3 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Met het afsluiten van de overeenkomst met betrekking tot de cloud dienst stemt de klant met deze verwerkersovereenkomst in.

  14. ALGEMEEN
  Indien een of meer bepalingen van de overeenkomst tussen Leverancier en de klant - deze algemene voorwaarden daaronder begrepen - nietig zijn of niet rechtsgeldig worden, zal de overeenkomst voor het overige van kracht blijven. Partijen zullen over de bepalingen welke nietig zijn of niet rechtsgeldig worden geacht, overleg plegen, teneinde een vervangende regeling te treffen.

  15. TOEPASSELIJK RECHT
  De verbintenissen tussen Leverancier en de klant als bedoeld in artikel 1 zijn bij uitsluiting onderworpen aan Nederlands recht. Toepasselijkheid van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (CISG) is uitgesloten.

  16. CORRESPONDENTIE
  Aan Leverancier te richten correspondentie dient te worden verzonden naar Safescan BV, Zoetermeer (2718 SL), Heliumstraat 14 in Nederland.

  17. ALGEMEEN
  16.1 De kopjes boven de artikelen in deze voorwaarden dienen slechts ter indicatie van de in die artikelen behandelde onderwerpen. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.
  16.2 Het in enig geval achterwege laten door Leverancier van een beroep op deze voorwaarden houdt geen afstand van recht in om dat in een later stadium alsnog of in een volgend geval wel te doen.
  16.3 Waar toepasselijk dient het woord “zaak” gelezen te worden als “zaken”en andersom.

  18. TAAL
  Deze algemene voorwaarden zijn in de Nederlandse, Engelse, Duitse, Franse, Italiaanse, Spaanse en Portugese taal gesteld. In geval van geschil over inhoud of strekking van deze algemene voorwaarden zal de Nederlandse tekst bindend zijn.

  19. GESCHILLEN
  Alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst, waarop deze algemene voorwaarden toepasselijk zijn of naar aanleiding van nadere overeenkomsten, welke daarmee verband houden, kunnen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Haag.


  Download de algemene voorwaarden
 • Gebruiksvoorwaarden

  www.safescan.com (“de website”) is een website van de besloten vennootschap Safescan B.V. (“Safescan B.V.”) gevestigd te Zoetermeer (2718 SL), Heliumstraat 14 in Nederland en met e-mailadres info@safescan.com. Door het bezoeken van de website wordt u geacht van de onderstaande gebruiksvoorwaarden (“Gebruiksvoorwaarden”) kennis te hebben genomen en deze te hebben aanvaard. Als u niet akkoord bent met de Gebruiksvoorwaarden, dient u de website niet te bezoeken of te gebruiken.

  1. De inhoud van de website alsmede de Gebruiksvoorwaarden kunnen te allen tijde door Safescan B.V. worden gewijzigd zonder daarover mededeling te doen.

  2. Safescan B.V. staat er niet voor in dat de website geen informatie bevat die onjuist is. Er kunnen geen rechten aan de informatie op de website worden ontleend. Elk gebruik dat u maakt van de informatie op de website komt voor uw eigen risico. Safescan B.V. is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan of zou kunnen ontstaan als gevolg van (in)direct gebruik van informatie op deze website.

  3. Persoonlijke informatie verstrekt of verzameld via of in verband met deze website zal uitsluitend worden gebruikt in overeenstemming met het Privacybeleid van Safescan B.V. zoals gepubliceerd op deze website.

  4. Het downloaden of anderszins verkrijgen van materiaal door het gebruik van deze website gebeurt op uw eigen discretie en risico. U bent zelf verantwoordelijk voor eventuele schade aan uw computersysteem of verlies van gegevens, die voortvloeit uit het downloaden van dergelijke materialen.

  5. Zowel de lay-out en vormgeving van de website alsmede de hierop weergegeven informatie, teksten, afbeeldingen, logo’s, foto’s en illustraties zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten, waaronder, doch niet beperkt tot, het auteursrecht. Die intellectuele eigendomsrechten berusten bij Safescan B.V.. Zonder schriftelijke toestemming van Safescan B.V. is het niet toegestaan de website of enig onderdeel hiervan op te slaan, voor eigen doeleinden te gebruiken, openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te framen.

  6. Het handelsnaamrecht en het merkenrecht op de naam Safescan alsmede het merkenrecht voor het Safescan beeldmerk berust bij Solid Control Holding B.V. Het gebruik van de naam Safescan en het Safescan beeldmerk is uitsluitend voorbehouden aan Solid Control Holding B.V., haar concernvennootschappen en licentiehouders. Zonder schriftelijke toestemming van Solid Control B.V. is het uitdrukkelijk verboden om van de handels- en merknaam Safescan en/of het Safescan beeldmerk gebruik te maken.

  7. Op de Gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiend uit het gebruik van de website en/of de daaraan ontleende informatie kunnen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Haag (Nederland).

  Download hier de gebruiksvoorwaarden

 • Privacyverklaring

  De website www.safescan.com (“Safescan.com”) is eigendom van en wordt beheerd door Safescan BV. Dit beleid legt, samen met de verkoopvoorwaarden, uit hoe Safescan de informatie die we over u verzamelen mag gebruiken en wat uw rechten zijn met betrekking tot de persoonlijke gegevens die wij van u in ons bezit hebben. Lees dit beleid en onze verkoopvoorwaarden en gebruiksvoorwaarden nauwkeurig; door de website te bezoeken bevestigt u akkoord te gaan met deze documenten en ze begrepen te hebben.

  INFORMATIE DIE WE OVER U VERZAMELEN
  De informatie die wij van klanten ontvangen helpt ons uw winkelervaring op Safescan.com te personaliseren en constant te verbeteren.

  We gebruiken de informatie om:

  1. bestellingen te verwerken en producten en diensten te leveren;
  2. betalingen en kortingsbonnen te verwerken;
  3. met u te communiceren over bestellingen, producten, diensten en aanbiedingen;
  4. uw gegevens bij te werken en de accounts die u bij ons hebt op orde te houden;
  5. inhoud als verlanglijstjes, klantenbeoordelingen, productadvies en productvergelijkingen weer te geven;
  6. aanvullende producten en diensten aan te bevelen die u mogelijk interesseren;
  7. fraude of misbruik van onze website te voorkomen of detecteren en derden in staat te stellen technische, logistieke of andere functies namens ons uit te voeren.

  SOORTEN INFORMATIE DIE WE VERZAMELEN
  We ontvangen en bewaren informatie die u invult op Safescan.com zoals naam, bezorg-, factuuradres, btw-nummer, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer(s), gegevens m.b.t. uw bestelling, facturatie en betaling en gegevens m.b.t. productregistratie en garantie of op een andere manier verstrekt.

  AUTOMATISCHE INFORMATIE
  We ontvangen en bewaren bepaalde soorten informatie op de momenten dat u contact met ons hebt. Zo gebruiken we bijvoorbeeld, net als veel andere websites, cookies en ontvangen zo bepaalde informatie wanneer u via uw webbrowser Safescan.com bezoekt. Er zijn bedrijven die programma’s aanbieden waarmee u websites anoniem kunt bezoeken. Wij kunnen u dan geen gepersonaliseerde ervaring op Safescan.com aanbieden aangezien we u niet herkennen, maar we willen u toch graag op de hoogte brengen van het feit dat deze tools bestaan.

  E-MAILCOMMUNICATIE
  Om ons te helpen onze e-mails nuttiger en interessanter te maken, ontvangen we vaak een bevestiging wanneer u een e-mail van Safescan.com opent, indien uw computer deze functie ondersteunt. We vergelijken onze klantenlijst ook met lijsten die we van andere bedrijven ontvangen om het verzenden van onnodige berichten aan onze klanten te voorkomen. Als u geen e-mail of andere post van ons wenst te ontvangen, gebruik dan de afmeldoptie in de e-mail.

  GEBRUIKEN EN DELEN VAN INFORMATIE
  Informatie over onze klanten is waardevol voor ons bedrijf. Wij bewaren de informatie alleen als we die nog gebruiken of als het wettelijk verplicht is de informatie te bewaren. Zodra wij de informatie niet meer gebruiken en een eventuele wettelijke bewaartermijn is verstreken, zullen wij de informatie verwijderen. Safescan.com deelt informatie over klanten aan derden alleen zoals hieronder beschreven wordt.

  AGENTEN
  We gebruiken andere bedrijven en personen die namens ons functies uitoefenen. Voorbeelden van deze functies zijn onder andere het verwerken van bestellingen, leveren van pakketten, verzenden van e-mail en post, verwijderen van dubbele informatie op klantenlijsten, analyseren van data, aanbieden van marketingondersteuning, verwerken van creditcardbetalingen en leveren van klantenservice. Deze agenten hebben toegang tot de persoonlijke gegevens die zij nodig hebben om hun functies uit te oefenen, maar mogen deze informatie niet voor andere doeleinden gebruiken. Daarnaast moeten zij de persoonlijke gegevens verwerken in overeenstemming met deze privacyverklaring en is er door ons met deze partijen een verwerkersovereenkomst getekend.

  AANBIEDINGEN
  We sturen soms aanbiedingen naar een selecte groep klanten van Safescan.com namens een ander bedrijf. Wanneer we dit doen, geven we uw naam en adres niet aan het betreffende bedrijf. Maak gebruik van de afmeldoptie in het e-mailbericht wanneer u dergelijke berichten niet wilt ontvangen.

  BESCHERMING VAN SAFESCAN.COM
  We verstrekken accountgegevens en andere persoonlijke informatie wanneer we van mening zijn dat dit gepast is in het kader van naleving van de wet, om onze gebruiksvoorwaarden en andere overeenkomsten uit te voeren of toe te passen of onze rechten, ons eigendom of de veiligheid van Safescan.com, onze gebruikers en anderen te beschermen. Indien in sommige gevallen sprake is van een verwerkersrelatie, dan zullen wij met deze partij een verwerkersovereenkomst sluiten. Hieronder valt het uitwisselen van informatie met andere bedrijven en organisaties ter bescherming tegen fraude en de beperking van kredietrisico. Uiteraard vallen de volgende handelingen hier niet onder: het verkopen, verhuren, delen of op andere wijze openbaar maken van persoonsgegevens van klanten voor commerciële doeleinden op een manier die indruist tegen de toezeggingen die gedaan worden in deze privacyverklaring.

  MET UW TOESTEMMING
  In alle andere gevallen dan hierboven zijn uiteengezet zult u op de hoogte gebracht worden en zal om uw toestemming gevraagd worden wanneer informatie over u mogelijk wordt gedeeld met derden. U kunt er dan voor kiezen deze informatie niet te delen. U heeft tevens het recht om uw toestemming te allen tijde weer in te trekken door een e-mail te sturen aan privacy@safescan.com.

  BEVEILIGINGSMAATREGELEN
  Safescan neemt passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen bieden, rekening houdend met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten alsook de aard, de omvang, de context en de verwerkingsdoeleinden, een passend beveiligingsniveau. De maatregelen zijn er mede op gericht onnodige verzameling en verdere verwerking van persoonsgegevens te voorkomen. Verantwoordelijke heeft ten alle tijde het recht bij Safescan een actueel overzicht op te vragen van de organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen die Safescan treft om dit passende niveau van beveiliging te bewerkstelligen.

  Wanneer u zich online registreert, kunt u kiezen of u de nieuwsbrieven van Safescan wel of niet wilt ontvangen. Om uw contactvoorkeuren te wijzigen, klikt u simpelweg op Mijn account in de balk boven aan de pagina en vervolgens op Contactgegevens. Indien u geen commerciële communicatie van ons wilt ontvangen, schakelt u de optie “Nieuwsbrief ontvangen” uit.

  WAT IS EEN COOKIE?
  Cookies zijn tekstbestanden die kleine hoeveelheden informatie bevatten en die gedownload worden naar uw pc, mobiel of een ander apparaat waarmee u een website bezoekt. De cookies worden vervolgens bij elk vervolgbezoek teruggestuurd naar de website die ze verzonden heeft of naar een andere website die deze cookies herkent. Cookies zijn nuttig omdat ze ervoor zorgen dat een website het apparaat van een gebruiker kan herkennen. U kunt meer informatie over cookies vinden op www.cookieinformation.com/nl en www.youronlinechoices.eu.

  Cookies die gebruikt worden op de website:
  Hieronder ziet u een lijst met alle cookies die per categorie worden gebruikt op de website.

  Strikt noodzakelijke cookies
  Deze cookies zijn essentieel om u de services te ondersteunen die beschikbaar zijn op onze website en om u in staat te stellen bepaalde functies van onze website te gebruiken. Zonder deze cookies kunnen we bepaalde services niet op onze website ondersteunen.

  Functionele Cookies
  Functionele cookies zorgen ervoor dat onze website correct functioneert. Denk bijvoorbeeld aan functionaliteiten zoals een artikel in je winkelwagentje leggen of je bestelling betalen.

  Analytische Cookies
  Met analytische cookies verzamelen wij met hulp van derden statistieken over hoe onze webwinkel gebruikt wordt. Door het websitegebruik te meten, kunnen we onze winkel blijven verbeteren in het voordeel van onze gebruikers.

  Marketing Cookies
  Dit zijn Cookies die gebruikt worden om uw surfgedrag vast te leggen, zodat wij (of derden) u op basis daarvan gericht aanbiedingen kunnen doen en inhoud kunnen tonen die voor u relevant is.

  Aangezien cookies ervoor zorgen dat u volledig kunt profiteren van een aantal van de meest essentiële functies van de website, adviseren wij u deze ingeschakeld te laten. U kunt de cookies per type gedeeltelijk in- of uitschakelen. Als u alle cookies blokkeert of op een andere manier afwijst, kunt u bijvoorbeeld geen items aan uw winkelwagen toevoegen, de bestelling verder afronden of producten en diensten gebruiken waarvoor u in moet loggen. Als u cookies ingeschakeld laat, vergeet dan niet uit te loggen wanneer u een gedeelde computer gebruikt.

  Naast de bepalingen uit dit Privacy Statement zijn ook de bepalingen uit het Cookie Statement van Safescan van toepassing. Het Cookie Statement vermeldt welke cookies worden gebruikt en wat het doel van die cookies is. Het Cookie Statement kunt u hier raadplegen.

  DELEN VAN UW INFORMATIE
  We zullen uw informatie nooit delen met personen buiten Safescan behalve in de volgende gevallen: als u ons hier toestemming voor geeft; indien de wet dit toestaat of van ons eist; aan andere bedrijven die ons diensten leveren; of aan een wettelijke opvolger van het bedrijf.

  ANDERE WEBSITES
  De website kan links bevatten naar andere websites waar wij geen controle over hebben en waarop dit beleid niet van toepassing is. De beheerders van deze websites kunnen informatie over u verzamelen die ze gebruiken in overeenstemming met hun beleid, dat mogelijk afwijkt van het onze.

  WIJZIGINGEN IN ONS BELEID
  Dit beleid vervangt alle eerdere versies en is geldig vanaf 2018. Wij behouden ons het recht voor om het beleid op elk willekeurig moment te wijzigen.

  VRAGEN OF VERZOEKEN TEN AANZIEN VAN UW GEGEVENS?
  U kunt uw gegevens inzien en wijzigen via de ‘My Account’ sectie op Safescan.com of u kunt ons verzoeken om inzage van en rectificatie of wissing van de door ons verzamelde gegevens of beperking van de betreffende verwerking. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking en overdracht van de gegevens verzoeken.

  U kunt een dergelijk verzoek sturen naar privacy@safescan.com. Tevens kunt u zich tot de Autoriteit Persoonsgegevens richten indien u een klacht heeft.

  Versie April 2022
Terug naar klantenservice