obsluga-klienta

Warunki umowy

Warunki umowyPowrót do obsługi klienta

 • Warunki ogólne

  OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU, DOSTAW I PŁATNOSCI

  Safescan BV
  Heliumstraat 14
  2718 SL Zoetermeer
  Holandia
  Tel: +31 79 363 11 70

  Email: info@safescan.com
  Rejestr handlowy w Hadze: 2713.1933
  Numer VAT: NL009391241B01

  1. ZAKRES STOSOWANIA
  Niniejsze przepisy mają zastosowanie wobec kontaktów biznesowych pomiędzy spółką Safescan BV, zwaną dalej Dostawcą, oraz klientem, w tym wobec każdej umowy zawartej na odległość (zwanej dalej: umową) pomiędzy Dostawcą i klientem.

  2. UMOWA
  Dostawca, prezentując towary na stronie internetowej (www.safescan.com), składa klientowi zaproszenie do złożenia oferty w celu zawarcia umowy sprzedaży. Po złożeniu zamówienia telefonicznie lub na stronie internetowej klient otrzymuje od Dostawcy e-mail z potwierdzeniem. Zamówienie jest ofertą zakupu od Dostawcy wybranych przez klienta towarów. Umowa pomiędzy Dostawcą i klientem wchodzi w życie po zaakceptowaniu przez Dostawcę oferty klienta. Dostawca powiadamia klienta o akceptacji w wiadomości e-mail (potwierdzenie zamówienia). Zakres zobowiązania Dostawcy do dostawy towaru jest określany wyłącznie przez potwierdzenie zamówienia.

  3. CENY
  3.1 Wszystkie ceny podane są w Polski złoty. Cena towaru to cena podana na stronie internetowej w momencie składania zamówienia przez klienta, z zastrzeżeniem błędów pisowni i druku.
  3.2 Ceny podane na stronie internetowej nie zawierają VAT i kosztów wysyłki oraz ewentualnego wkładu publicznego, które są ponoszone przez klienta. VAT, koszty wysyłki i ewentualny wkład publiczny są obliczane i określane podczas procesu zamówienia. Zostaną one również podane w potwierdzeniu zamówienia.

  4. PŁATNOŚĆ
  Płatności dokonuje się z góry w sposób przedstawiony na stronie internetowej. Zamówiony towar zostanie dostarczony przez Dostawcę dopiero po zatwierdzeniu płatności.

  5. DOSTAWA
  5.1 Informacje na stronie internetowej o terminie lub dacie dostawy są podane zgodnie z najlepszą wiedzą. Pozostają one jednak informacjami szacunkowymi, a data lub termin dostawy nie są wiążące. Dostawca będzie dążyć do jak najlepszego wywiązania się z daty lub terminu dostawy. Przekroczenie terminu lub daty dostawy nie daje klientowi prawa do rozwiązania umowy i/lub roszczenia odszkodowania.
  5.2 Gdy część zamówienia jest gotowa, Dostawca jest uprawniony do jej wysłania lub też wstrzymania się z wysłaniem do momentu, gdy całe zamówienie będzie gotowe.

  6. TRANSPORT
  6.1 Towar zamówiony przez klienta jest przesyłany na adres do wysyłki podany w potwierdzeniu zamówienia. Transport odbywa się w sposób określony przez Dostawcę.
  6.2. W momencie dostawy prawo własności i ryzyko utraty towarów przechodzi na klienta.

  7. REKLAMACJE
  7.1 Niezwłocznie po otrzymaniu dostawy klient musi sprawdzić, czy liczba dostarczonych towarów zgadza się z potwierdzeniem zamówienia. Ewentualne rozbieżności pomiędzy potwierdzeniem zamówienia a zawartością dostawy muszą zostać zgłoszone Dostawcy e-mailem w ciągu 24 godzin.
  7.2 Niezwłocznie po otrzymaniu dostawy klient musi sprawdzić, czy dostarczony towar nie zawiera widocznych wad. Klient musi zgłosić Dostawcy widoczne wady e-mailem najpóźniej w ciągu 24 godzin. Gdy widoczna wada powstała z winy Dostawcy, Dostawca, po odpowiednim powiadomieniu, o którym mowa powyżej, oraz zwrocie towaru przez klienta, ponownie wyśle zamówiony towar lub zwróci koszty zakupu łącznie z VAT, kosztami wysyłki i ewentualnym opłaconym wkładem publicznym. Wybór zależy od decyzji Dostawcy.
  7.3 Przed odesłaniem towarów do Dostawcy klient musi otrzymać zlecenie zwrotu towaru (RMA). W celu uzyskania RMA klient musi postępować zgodnie z instrukcją zwrotu towaru opisaną na stronie internetowej. Towar musi zostać dostarczony Dostawcy najpóźniej 14 dni od daty wydania RMA.

  8. GWARANCJA ZWROTU PIENIĘDZY
  8.1 Klient ma prawo do odesłania Dostawcy zamówionego przez siebie towaru w ciągu czternastu dni od daty otrzymania przesyłki. Dostawca będzie dążyć do zwrócenia kwoty zakupu w ciągu czternastu dni od daty otrzymania towaru. Koszty wysyłki nie stanowią części kwoty zakupu w rozumieniu tego artykułu. Koszty te, jak również koszty zwrotu stanowią koszty klienta. Kwota zakupu zostanie zwrócona pod warunkiem, że klient uważnie obchodził się z towarem i opakowaniem. Klient rozpakuje lub będzie użytkować towar tylko w zakresie, jaki jest niezbędny do stwierdzenia rodzaju, właściwości i funkcjonowania towaru. Postanowienia niniejszego ustępu nie naruszają postanowień artykułu 7.1 i 7.2.
  8.2 Klient nie może odesłać towaru do Dostawcy bez zlecenia zwrotu towaru (RMA). W celu uzyskania RMA klient musi postępować zgodnie z instrukcją zwrotu towaru opisaną na stronie internetowej. Towar musi zostać dostarczony Dostawcy najpóźniej 14 dni od daty wydania RMA.
  8.3 Gwarancja Zwrotu Pieniędzy opisana w artykule 8.1 nie ma zastosowania wobec oprogramowania dostarczonego przez Dostawcę, którego (i) zapieczętowane opakowanie zostało naruszone lub (ii) które zostało pobrane ze strony internetowej. Takie oprogramowanie nie może zostać zwrócone, a klient nie ma prawa do zwrotu kwoty zakupu.
  8.4 Towary oferowane w zestawie, do których nieodpłatnie dołączono inny towar, jak również inne towary oferowane w zestawie, mogą zostać zwrócone wyłącznie razem. Gdy klient zwraca towar będący częścią zestawu, bez jednoczesnego zwrotu towaru otrzymanego bezpłatnie, Dostawca ma prawo do obciążenia klienta kosztami towaru pozyskanego bezpłatnie. To samo dotyczy rabatu otrzymanego przez klienta w związku z zakupem kilku towarów. Gdy klient zwraca jeden lub więcej z kilku zakupionych towarów, Dostawca ma prawo do unieważnienia rabatu i obciążenia klienta odpowiednią kwotą.

  9. SIŁA WYŻSZA
  Gdy na skutek działania siły wyższej Dostawca nie może wypełnić swoich zobowiązań lub jest to utrudnione, ma on prawo do pozasądowego, częściowego lub całkowitego, zawieszenia lub rozwiązania umowy z klientem. W takim przypadku zobowiązania wynikające z umowy ustają częściowo lub całkowicie, bez możliwości dochodzenia przez strony odszkodowania lub jakiegokolwiek innego świadczenia. W przypadku częściowej realizacji zamówienia przez Dostawcę, Dostawca zwróci kwotę zakupu niezrealizowanej części.

  10. GWARANCJA NA DOSTARCZONE TOWARY
  10.1 Dostawca gwarantuje prawidłowe działanie dostarczonego towaru przez okres, który jest zależny od rodzaju danego towaru. Czas trwania okresu gwarancyjnego każdego towaru jest podany na stronie internetowej. Na stronie internetowej podano także warunki, na jakich gwarancja może zostać przedłużona. Przez prawidłowe działanie rozumie się, że przez okres podany na stronie internetowej towar zachowuje właściwości, których można oczekiwać na podstawie umowy. Jeżeli dostarczony towar okaże się w tym okresie wadliwy, na podstawie niniejszej gwarancji klient ma prawo do naprawy towaru. Dostawca może zdecydować o wymianie towaru na co najmniej równoważny egzemplarz lub też zwrot ceny zakupu zamiast naprawy, gdy naprawa nie może być według niego wymagana.
  10.2 W odniesieniu do towaru naprawionego lub wymienionego na podstawie ustępu pierwszego, w mocy pozostaje pierwotna data wejścia w życie okresu gwarancyjnego. Dla naprawionych lub wymienionych towarów nie rozpoczyna się zatem nowy okres gwarancyjny.
  10.3. Z gwarancji, o której mowa w ustępie pierwszym, wyłączone są błędy i wady będące całkowicie lub częściowo wynikiem:
  a. nieprawidłowego, niedbałego lub niewłaściwego użytkowania lub nieprzestrzegania instrukcji obsługi i konserwacji;
  b. użytkowania w inny sposób niż przewidywane normalne użytkowanie;
  c. przyczyn zewnętrznych, takich jak uszkodzenia spowodowane przez pożar lub wodę;
  d. montażu, instalacji lub demontażu towaru przez inne osoby niż Dostawca;
  e. użycia materiałów lub towarów dostarczonych Dostawcy przez klienta do obróbki lub użytych zgodnie z instrukcjami lub na prośbę klienta;
  f. zastosowania metody pracy i rozwiązań konstrukcyjnych zgodnych z instrukcjami klienta;
  g. zastosowania przepisów władz administracyjnych;
  h. nieautoryzowanych pisemnie przez Dostawcę zmian wykonanych lub zleconych przez klienta lub osobę trzecią w produktach lub częściach zamiennych, dostarczonych przez Dostawcę w ramach gwarancji lub konserwacji;
  i. normalnego zużycia;
  j. produktów lub części zamiennych pochodzących od osób trzecich i użytych przez Dostawcę, o ile te osoby trzecie nie udzieliły Dostawcy gwarancji.
  10.4 Gwarancja, o której mowa w paragrafie pierwszym, w pełni wygasa, gdy klient nie wypełni prawidłowo i na czas swoich zobowiązań wobec Dostawcy lub gdy naprawi towary samodzielnie lub zleci ich naprawę osobom trzecim.
  10.5 Koszty napraw i czynności nieobjętych niniejszą gwarancją zostaną przez Dostawcę naliczone zgodnie z jego standardowym cennikiem.
  10.6 Czynności prawne odnośnie wad towaru muszą zostać podjęte w ciągu sześciu miesięcy od reklamacji i w okresie trwania gwarancji, o której mowa w ustępie pierwszym, pod rygorem nieważności.
  10.7 Jeżeli w ramach realizacji zobowiązań gwarancyjnych Dostawca uzna to za konieczne, dostarczone towary zostaną przez klienta oraz na jego koszt i ryzyko przetransportowane i dostarczone w ustalone przez Dostawcę miejsce.

  11. ODPOWIEDZIALNOŚĆ DOSTAWCY
  11.1 Ewentualna odpowiedzialność Dostawcy ogranicza się do realizacji opisanej w artykule 10 gwarancji i do kwoty, jaka jest wypłacana w danym przypadku na podstawie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawartego przez Dostawcę.
  11.2 Z zastrzeżeniem postanowień artykułu 11.1 jakakolwiek odpowiedzialność Dostawcy jest wykluczona.
  11.3 Z zachowaniem zapisów artykułu 7 ustęp 1 i artykułu 7 ustęp 2 niniejszych warunków wszelka odpowiedzialność ustaje, jeżeli klient nie powiadomi Dostawcy pisemnie w ciągu pięciu dni od wykrycia wady lub w rozsądnym czasie, w którym taka wada powinna zostać wykryta. Artykuł ten w żaden sposób nie wpływa na postanowienia artykułów 7 ustęp 1 i 7 ustęp 2. W związku z tym niniejszy artykuł odnosi się wyłącznie do sytuacji nieobjętych artykułami 7 ustęp 1 i 7 ustęp 2.

  12. ZWROT TOWARÓW
  Dostawca ma prawo do odmowy przyjęcia towaru zwracanego przez klienta, jeżeli klient nie posiada RMA. Odebranie zwrotu towaru w żaden sposób nie oznacza uznania przez Dostawcę przyczyn jego zwrotu podanych przez klienta. Do chwili odebrania zwrotu towaru przez Dostawcę ryzyko związane ze zwracanym towarem leży po stronie Kupującego.

  13. USŁUGA W CHMURZE
  W zakresie, w jakim klient zawarł umowę lub uczestniczył w zawarciu umowy dotyczącej usługi w chmurze świadczonej przez Dostawcę obowiązują ogólne warunki TimeMoto, które można znaleźć na TimeMoto.com. Umowa przetwarzania danych,, o której mowa w artykule 28 par. 3 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych również ma zastosowanie do tej usługi w chmurze. Zawierając umowę dotyczącą usługi w chmurze, klient wyraża zgodę na tę umowę przetwarzania danych.

  14. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  Jeżeli jeden lub więcej zapisów umowy pomiędzy Dostawcą a klientem - z uwzględnieniem niniejszych warunków ogólnych - ulegnie unieważnieniu lub stanie się nieważny z punktu widzenia prawa, pozostałe postanowienia umowy zachowają ważność. Strony porozumieją się w sprawie nieważnych lub prawnie niewiążących zapisów w celu ustanowienia regulacji zastępczych.

  15. PRAWO WŁAŚCIWE
  Zobowiązania pomiędzy Dostawcą a klientem, o których mowa w artykule 1, podlegają wyłącznie prawu holenderskiemu. Wyklucza się stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG).

  16. KORESPONDENCJA
  Korespondencję skierowaną do Dostawcy należy przesyłać na adres Safescan BV, Zoetermeer (2718 SL), Heliumstraat 14 w Holandii

  17. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  17.1 Nagłówki artykułów niniejszych warunków wskazują jedynie na kwestie poruszone w artykułach. Nie dają one podstawy do roszczenia jakichkolwiek praw.
  17.2 Zaniechanie w którymkolwiek przypadku powołania się na niniejsze warunki przez Dostawcę nie stanowi zrzeczenia się prawa do powołania się na nie w późniejszym terminie lub w kolejnym przypadku.
  17.3 W stosownych przypadkach słowo “towar” należy odczytywać jako “towary” i odwrotnie.

  18. JĘZYK
  Niniejsze ogólne warunki sformułowano w języku niderlandzkim, angielskim, niemieckim, francuskim, włoskim, hiszpańskim i portugalskim. W przypadku sporów wynikających z treści lub znaczenia ogólnych warunków wiążąca jest wersja w języku niderlandzkim.

  19. SPORY
  Wszelkie spory wynikające z umowy, wobec której mają zastosowanie niniejsze ogólne warunki, lub wynikające z kolejnych umów mających z nimi związek, mogą być rozpatrywane wyłącznie przez właściwy sądu w Hadze.


  Tutaj możesz pobrać Warunki ogólne
 • Warunki korzystania

  www.safescan.com ("strona internetowa") jest stroną internetową spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Safescan B.V. ("Safescan B.V.") z siedzibą w Zoetermeer (2718 SL), Heliumstraat 14 w Holandii, posługującą się adresem e-mail info@safescan.com. Odwiedzając naszą stronę internetową, użytkownik oświadcza, że zapoznał się z poniższymi warunkami korzystania ("Warunki korzystania") i je akceptuje. Jeżeli użytkownik nie zgadza się z Warunkami korzystania, nie powinien wyświetlać i korzystać z tej strony internetowej.

  1. Safescan B.V. może zmienić zawartość strony internetowej oraz treść Warunków korzystania bez uprzedniego powiadomienia.

  2. Safescan B.V. nie gwarantuje poprawności informacji zawartych na stronie internetowej. Informacje na stronie internetowej nie dają podstawy do roszczenia jakichkolwiek praw. Jakiekolwiek użycie informacji znajdujących się na stronie internetowej odbywa się na własną odpowiedzialność. Safescan B.V. nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek (bez)pośredniego użycia informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.

  3. Dane osobowe udostępniane lub gromadzone w związku z niniejszą stroną internetową będą wykorzystywane wyłącznie zgodnie z Polityką prywatności Safescan B.V. opublikowaną na stronie internetowej.

  4. Pobieranie lub uzyskiwanie materiałów w inny sposób poprzez korzystanie z niniejszej strony internetowej odbywa się na własną odpowiedzialność i ryzyko. Ponoszą Państwo wyłączną odpowiedzialność za ewentualne uszkodzenia swojego systemu komputerowego lub utratę danych w wyniku pobrania tego typu materiałów.

  5. Zarówno układ oraz projekt strony internetowej, jak i wyświetlane na niej informacje, teksty, grafiki, loga, zdjęcia i ilustracje są chronione prawem własności intelektualnej, w tym również, lecz nie ograniczając się wyłącznie do niego, przez prawo autorskie. Powyższe prawa własności intelektualnej należą do Safescan B.V. Niedozwolone jest zapisywanie strony internetowej lub jej części, wykorzystywanie do celów prywatnych, upublicznianie, powielanie lub opracowywanie bez pisemnej zgody Safescan B.V.

  6. Prawo do nazwy handlowej i znaku towarowego nazwy Safescan, jak również znaku towarowego stanowiącego logo Safescan jest własnością Solid Control Holding B.V. Użycie nazwy Safescan i logo Safescan jest zastrzeżone wyłącznie dla Solid Control Holding B.V., spółek należących do koncernu i licencjobiorców. Stanowczo zabronione jest wykorzystywanie nazwy handlowej i towarowej Safescan lub logo Safescan bez pisemnej zgody Solid Control B.V.

  7. W odniesieniu do Warunków korzystania właściwe jest prawo holenderskie. Wszelkie spory wynikające z użytkowania strony internetowej lub pochodzących z niej informacji mogą być zgłaszane wyłącznie do właściwego sądu w Hadze (Holandia).

  Tutaj możesz pobrać warunki korzystania

 • Polityka prywatności

  Witryna www.safescan.com („Safescan.com”) należy do i jest zarządzana przez Safescan BV. Niniejsza polityka w połączeniu z warunkami sprzedaży wyjaśnia, w jaki sposób Safescan może wykorzystywać informacje gromadzone o użytkowniku i opisuje prawa użytkownika dotyczące danych osobowych, które posiadamy na temat użytkownika. Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą polityką prywatności, naszymi warunkami sprzedaży i warunkami użytkowania; odwiedzając naszą witrynę, użytkownik potwierdza, że wyraża zgodę na niniejsze dokumenty i rozumie je.

  INFORMACJE GROMADZONE PRZEZ NAS O UŻYTKOWNIKU
  Informacje, które otrzymujemy od naszych klientów pomagają nam w personalizowaniu i nieustannym usprawnianiu doświadczenia użytkownika podczas zakupów na Safescan.com.

  Wykorzystujemy informacje w celu:

  1. przetwarzania zamówień oraz do dostarczania produktów i świadczenia usług;
  2. przetwarzania płatności i kuponów zniżkowych;
  3. komunikacji z użytkownikiem o zamówieniach, produktach, usługach i ofertach specjalnych;
  4. korygowania danych użytkownika i zapewnienia aktualności konta użytkownika na naszej witrynie;
  5. wyświetlania treści takich jak listy ulubionych artykułów, oceny klientów, porównania produktów i porady o produktach;
  6. polecania dodatkowych produktów i usług, które mogłyby interesować użytkownika;
  7. zapobiegania lub wykrywania oszustwa lub nadużycia naszej witryny oraz umożliwienia stronom trzecim wykonania funkcji technicznych, logistycznych i innych funkcji w naszym imieniu.

  RODZAJE INFORMACJI, KTÓRE GROMADZIMY
  Otrzymujemy i przechowujemy informacje podawane przez użytkownika na Safescan.com, takie jak imię i nazwisko, adres dostawy i faktury, numer VAT, miasto lub miejscowość zamieszkania, adres e-mail, numer (numery) telefonu, dane dotyczące zamówienia, dane dotyczące faktury i płatności oraz szczegóły dotyczące rejestracji produktów i gwarancji lub dane przekazywane przez użytkownika w inny sposób.

  AUTOMATYCZNE INFORMACJE
  Otrzymujemy i przechowujemy określone rodzaje informacji w chwili, w której użytkownik kontaktuje się z nami. Na przykład, podobnie jak wiele innych witryn, wykorzystujemy pliki cookie. W ten sposób otrzymujemy określone informacje, gdy użytkownik odwiedza Safescan.com przez przeglądarkę internetową. Istnieją firmy oferujące programy, które umożliwiają anonimowe korzystanie z witryn. W takim przypadku nie możemy zaoferować spersonalizowanego doświadczenia użytkownika na Safescan.com, ponieważ nie możemy rozpoznać użytkownika, ale mimo to chcemy poinformować o istnieniu takich narzędzi.

  KOMUNIKACJA ZA POMOCĄ E-MAILA
  Aby pomóc nam tworzyć bardziej przydatne i interesujące wiadomości e-mail, często otrzymujemy potwierdzenie w momencie, w którym użytkownik otworzy wiadomość e-mail, jeśli komputer użytkownika obsługuje taką funkcję. Porównujemy listę naszych klientów z listami, które otrzymujemy od innych firm w celu uniknięcia wysłania niepotrzebnych wiadomości do naszych klientów. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać wiadomości e-mail lub innych wiadomości od nas, powinien skorzystać z opcji rezygnacji z subskrypcji dostępnej w wiadomości.

  WYKORZYSTYWANIE I UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI
  Informacje o naszych klientach są cenne dla naszej firmy. Zapisujemy informacje wyłącznie, wtedy, gdy nadal je wykorzystujemy lub jeśli przechowywanie tych informacji jest obowiązkowe. Gdy nie potrzebujemy już tych informacji i upłynął okres przechowywania informacji zgodnie z prawem, usuwamy informacje. Safescan.com udostępnia informacje o klientach stronom trzecim wyłącznie w sposób opisany poniżej.

  INNE PODMIOTY
  Współpracujemy z innymi firmami i osobami wykonującymi zadania w naszym imieniu. Do przykładów tych zadań należy przetwarzanie zamówień, dostarczanie paczek, wysyłanie e-maili lub poczty, usuwanie podwójnych informacji na liście klientów, analiza danych, pomoc w zakresie marketingu, przetwarzania płatności kartami kredytowymi i obsługa klienta. Te podmioty mają dostęp do danych osobowych, których potrzebują w celu wykonania tych zadań, ale nie mogą wykorzystać tych informacji do innych celów. Poza tym muszą przetwarzać dane osobowe zgodnie z naszym oświadczeniem o ochronie prywatności i podpisaliśmy umowę o przetwarzaniu danych z tymi podmiotami.

  OFERTY SPECJALNE
  Czasami wysyłamy oferty specjalne wybranej grupie klientów Safescan.com w imieniu innej firmy. W takim przypadku nie przekazujemy takiej firmie imienia, nazwiska ani adresu użytkownika. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać takich wiadomości, powinien skorzystać z opcji rezygnacji z subskrypcji dostępnej w wiadomości e-mail.

  OCHRONA SAFESCAN.COM
  Przekazujemy dane o koncie i inne informacje osobowe, gdy uważamy, że jest to właściwe w celu przestrzegania prawa, w celu wprowadzenia lub poprawy naszych warunków użytkowania i innych umów lub w celu ochrony naszych praw, naszej własności lub bezpieczeństwa Safescan.com, naszych użytkowników i innych osób. Jeśli w niektórych przypadkach istnieją relacje przetwarzania, wówczas zawrzemy umowę o przetwarzaniu danych z takim podmiotem. Obejmuje to także wymianę informacji z innymi firmami i organizacjami w celu ochrony przed oszustwem oraz ograniczenia ryzyka kredytowego. Następujące działania nie są oczywiście objęte tym postanowieniem: sprzedaż, wynajem, udostępnianie lub upublicznianie w jakikolwiek inny sposób danych osobowych klientów do celów komercyjnych w dowolny sposób, który narusza zobowiązania określone w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności.

  ZA ZGODĄ UŻYTKOWNIKA
  We wszystkich innych przypadkach niż te wymienione powyżej użytkownik zostanie poinformowany i poprosimy o zgodę użytkownika, gdy informacja o użytkowniku mogłaby zostać udostępniona stronom trzecim. Użytkownik może podjąć decyzję o nieudostępnianiu tych informacji. Użytkownik ma prawo wycofania swojej zgody w dowolnym czasie, wysyłając wiadomość e-mail na privacy@safescan.com.

  ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA
  Safescan podejmuje odpowiednie działania techniczne i organizacyjne w celu zabezpieczenia danych osobowych przed utratą lub dowolną formą przetwarzania niezgodną z prawem. Te działania zapewniają odpowiedni poziom bezpieczeństwa, uwzględniając stan technologii, koszty wdrożenia oraz charakter, skalę, kontekst i cele przetwarzania danych. Te działania mają także na celu zapobieganie zbędnemu gromadzeniu i dalszemu przetwarzaniu danych osobowych. Osoba Odpowiedzialna jest upoważniona do zażądania w dowolnym momencie aktualnego podsumowania organizacyjnych i technicznych działań bezpieczeństwa, które podejmuje Safescan w celu osiągnięcia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa.

  Gdy użytkownik rejestruje się online, może wybrać czy chce otrzymywać newsletter od Safescan. Jeśli użytkownik chce zmienić swoje preferencje w zakresie kontaktu, wystarczy kliknąć na „Moje konto” w pasku na górze strony i następnie na „Dane kontaktowe”. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać od nas żadnych wiadomości komercyjnych, wystarczy wyłączyć opcję „Otrzymywanie newslettera”.

  CO TO SĄ PLIKI COOKIE?
  Pliki cookie to pliki tekstowe zawierające niewielkie ilości informacji, które są pobierane i przechowywane na komputerze, urządzeniu przenośnym lub jakimkolwiek innym urządzeniu użytkownika, gdy korzysta on ze strony internetowej. Przy każdej kolejnej wizycie pliki cookie będą odsyłane z powrotem na stronę internetową, która je wysłała lub na inną stronę internetową, która rozpoznaje te pliki cookie. Pliki cookie są użyteczne, ponieważ dzięki nim strona internetowa może rozpoznać urządzenie użytkownika. Więcej informacji na temat plików cookie można znaleźć na stronie internetowej www.cookieinformation.com oraz www.youronlinechoices.eu.

  Pliki cookie używane na stronie internetowej:
  Poniżej znajduje się lista wszystkich plików cookie używanych na stronie internetowej według kategorii.

  Niezbędne pliki cookie
  Te pliki cookie są niezbędne, aby oferować użytkownikom usługi dostępne na naszej stronie internetowej oraz aby umożliwić im korzystanie z jej określonych funkcji. Bez tych plików cookie nie jesteśmy w stanie oferować niektórych usług na naszej stronie internetowej. 

  Funkcjonalne pliki cookie
  Funkcjonalne pliki cookie zapewniają prawidłowe działanie naszej strony internetowej. Na przykład, dotyczy to funkcjonalności takich jak umieszczanie towaru w koszyku lub opłacanie zamówienia.

  Analityczne pliki cookie
  Za pomocą zewnętrznych narzędzi analitycznych zbieramy dane statystyczne na temat sposobu korzystania z naszego sklepu internetowego. Monitorując korzystanie ze strony internetowej, możemy nieustannie ulepszać nasz sklep z korzyścią dla użytkowników.

  Marketingowe pliki cookie
  Te pliki cookie pozwalają zapisywać zachowanie użytkownika podczas przeglądania stron internetowych, abyśmy my (lub strony trzecie) mogli przekazywać dopasowane oferty i prezentować użytkownikowi istotne dla niego treści.

  Ponieważ pliki cookie pozwalają korzystać z najważniejszych funkcji strony internetowej, zalecamy włączenie ich obsługi. Można częściowo włączyć lub wyłączyć obsługę plików cookie według typu. W przypadku zablokowania lub odrzucenia wszystkich plików cookie nie można, na przykład, dodawać towarów do koszyka, dokończyć składania zamówienia lub używać produktów lub usług, dla których wymagane jest logowanie. W przypadku włączonej obsługi plików cookie i korzystania ze współdzielonego komputera należy pamiętać o wylogowaniu się.

  Oprócz przepisów zawartych w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności zastosowanie mają postanowienia Oświadczenia o plikach cookie spółki Safescan. Oświadczenie o plikach cookie wskazuje, które pliki cookie są wykorzystywane i dla jakich celów. Oświadczenie o plikach cookie można znaleźć tutaj.

  UDOSTĘPNIANIE DANYCH UŻYTKOWNIKA
  Nigdy nie udostępniamy danych użytkownika osobom poza Safescan z wyjątkiem następujących sytuacji: jeśli użytkownik wyrazi na to zgodę, jeśli prawo umożliwia nam to lub wymaga tego od nas, innym firmom, które świadczą nam usługi lub następcom prawnym firmy.

  INNE WITRYNY
  Niniejsza witryna może zawierać linki do innych witryn, nad którymi nie mamy kontroli i na których nie obowiązuje niniejsza polityka. Administratorzy tych witryn mogą gromadzić dane o użytkowniku, które wykorzystują zgodnie z własną polityką, która może się różnić od naszej.

  ZMIANY W NASZEJ POLITYCE
  Niniejsza polityka zastępuje wszystkie poprzednie wersje i jest ważna od 2018 roku. Zastrzegamy prawo do zmiany tej polityki w dowolnym momencie.

  PYTANIA LUB PROŚBY DOTYCZĄCE DANYCH UŻYTKOWNIKA Użytkownik może uważnie zapoznać się ze swoimi danych lub skorygować swoje dane w sekcji „Moje konto” na Safescan.com lub może poprosić nas uważne zapoznanie się z danymi i korektę lub usunięcie danych zgromadzonych przez nas lub o ograniczenie przetwarzania danych. Poza tym użytkownik może sprzeciwić się przetwarzaniu danych i zażądać przekazania danych.

  Takie prośby można wysyłać na privacy@safescan.com. Poza tym użytkownik może skontaktować się z holenderskim organem ochrony danych, jeśli chce złożyć skargę.  Wersja kwiecień 2022
Powrót do obsługi klienta