Warunki ogólne 

 • OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU, DOSTAW I PŁATNOSCI

  Safescan BV
  Heliumstraat 14
  2718 SL ZOETERMEER
  Holandia

  Fax: +31 79 362 03 82
  Email: info@safescan.com
  Rejestr handlowy w Hadze: 2713.1933
  Numer VAT: NL009391241B01

  1. ZAKRES STOSOWANIA
  Niniejsze przepisy mają zastosowanie wobec kontaktów biznesowych pomiędzy spółką Safescan BV, zwaną dalej Dostawcą, oraz klientem, w tym wobec każdej umowy zawartej na odległość (zwanej dalej: umową) pomiędzy Dostawcą
  i klientem.

  2. UMOWA
  Dostawca, prezentując towary na stronie internetowej (www.safescan.com), składa klientowi zaproszenie do złożenia
  oferty w celu zawarcia umowy sprzedaży. Po złożeniu zamówienia telefonicznie lub na stronie internetowej klient
  otrzymuje od Dostawcy e-mail z potwierdzeniem. Zamówienie jest ofertą zakupu od Dostawcy wybranych przez klienta towarów. Umowa pomiędzy Dostawcą i klientem wchodzi w życie po zaakceptowaniu przez Dostawcę oferty klienta. Dostawca powiadamia klienta o akceptacji w wiadomości e-mail (potwierdzenie zamówienia). Zakres zobowiązania Dostawcy do dostawy towaru jest określany wyłącznie przez potwierdzenie zamówienia.

  3. CENY
  3.1 Wszystkie ceny podane są w Polski złoty. Cena towaru to cena podana na stronie internetowej w momencie składania zamówienia przez klienta, z zastrzeżeniem błędów pisowni i druku.
  3.2 Ceny podane na stronie internetowej nie zawierają VAT i kosztów wysyłki oraz ewentualnego wkładu publicznego, które są ponoszone przez klienta. VAT, koszty wysyłki i ewentualny wkład publiczny są obliczane i określane podczas procesu zamówienia. Zostaną one również podane w potwierdzeniu zamówienia.

  4. PŁATNOŚĆ
  Płatności dokonuje się z góry w sposób przedstawiony na stronie internetowej. Zamówiony towar zostanie dostarczony przez Dostawcę dopiero po zatwierdzeniu płatności.

  5. DOSTAWA
  5.1 Informacje na stronie internetowej o terminie lub dacie dostawy są podane zgodnie z najlepszą wiedzą. Pozostają one jednak informacjami szacunkowymi, a data lub termin dostawy nie są wiążące. Dostawca będzie dążyć do jak najlepszego wywiązania się z daty lub terminu dostawy. Przekroczenie terminu lub daty dostawy nie daje klientowi prawa do rozwiązania umowy i/lub roszczenia odszkodowania.
  5.2 Gdy część zamówienia jest gotowa, Dostawca jest uprawniony do jej wysłania lub też wstrzymania się z wysłaniem do momentu, gdy całe zamówienie będzie gotowe.

  6. TRANSPORT
  6.1 Towar zamówiony przez klienta jest przesyłany na adres do wysyłki podany w potwierdzeniu zamówienia. Transport odbywa się w sposób określony przez Dostawcę.
  6.2. W momencie dostawy prawo własności i ryzyko utraty towarów przechodzi na klienta.

  7. REKLAMACJE
  7.1 Niezwłocznie po otrzymaniu dostawy klient musi sprawdzić, czy liczba dostarczonych towarów zgadza się z potwierdzeniem zamówienia. Ewentualne rozbieżności pomiędzy potwierdzeniem zamówienia a zawartością dostawy muszą zostać zgłoszone Dostawcy e-mailem w ciągu 24 godzin.
  7.2 Niezwłocznie po otrzymaniu dostawy klient musi sprawdzić, czy dostarczony towar nie zawiera widocznych wad. Klient musi zgłosić Dostawcy widoczne wady e-mailem najpóźniej w ciągu 24 godzin. Gdy widoczna wada powstała z winy Dostawcy, Dostawca, po odpowiednim powiadomieniu, o którym mowa powyżej, oraz zwrocie towaru przez klienta, ponownie wyśle zamówiony towar lub zwróci koszty zakupu łącznie z VAT, kosztami wysyłki i ewentualnym opłaconym wkładem publicznym. Wybór zależy od decyzji Dostawcy.
  7.3 Przed odesłaniem towarów do Dostawcy klient musi otrzymać zlecenie zwrotu towaru (RMA). W celu uzyskania RMA klient musi postępować zgodnie z instrukcją zwrotu towaru opisaną na stronie internetowej. Towar musi zostać dostarczony Dostawcy najpóźniej 14 dni od daty wydania RMA.


  8. GWARANCJA ZWROTU PIENIĘDZY
  8.1 Klient ma prawo do odesłania Dostawcy zamówionego przez siebie towaru w ciągu czternastu dni od daty otrzymania przesyłki. Dostawca będzie dążyć do zwrócenia kwoty zakupu w ciągu czternastu dni od daty otrzymania towaru. Koszty wysyłki nie stanowią części kwoty zakupu w rozumieniu tego artykułu. Koszty te, jak również koszty zwrotu stanowią koszty klienta. Kwota zakupu zostanie zwrócona pod warunkiem, że klient uważnie obchodził się z towarem i opakowaniem. Klient rozpakuje lub będzie użytkować towar tylko w zakresie, jaki jest niezbędny do stwierdzenia rodzaju, właściwości i funkcjonowania towaru. Postanowienia niniejszego ustępu nie naruszają postanowień artykułu 7.1 i 7.2.
  8.2 Klient nie może odesłać towaru do Dostawcy bez zlecenia zwrotu towaru (RMA). W celu uzyskania RMA klient musi postępować zgodnie z instrukcją zwrotu towaru opisaną na stronie internetowej. Towar musi zostać dostarczony Dostawcy najpóźniej 14 dni od daty wydania RMA.
  8.3 Gwarancja Zwrotu Pieniędzy opisana w artykule 8.1 nie ma zastosowania wobec oprogramowania dostarczonego przez Dostawcę, którego (i) zapieczętowane opakowanie zostało naruszone lub (ii) które zostało pobrane ze strony internetowej. Takie oprogramowanie nie może zostać zwrócone, a klient nie ma prawa do zwrotu kwoty zakupu.
  8.4 Towary oferowane w zestawie, do których nieodpłatnie dołączono inny towar, jak również inne towary oferowane w zestawie, mogą zostać zwrócone wyłącznie razem. Gdy klient zwraca towar będący częścią zestawu, bez jednoczesnego zwrotu towaru otrzymanego bezpłatnie, Dostawca ma prawo do obciążenia klienta kosztami towaru pozyskanego bezpłatnie. To samo dotyczy rabatu otrzymanego przez klienta w związku z zakupem kilku towarów. Gdy klient zwraca jeden lub więcej z kilku zakupionych towarów, Dostawca ma prawo do unieważnienia rabatu i obciążenia klienta odpowiednią kwotą.

  9. SIŁA WYŻSZA
  Gdy na skutek działania siły wyższej Dostawca nie może wypełnić swoich zobowiązań lub jest to utrudnione, ma on prawo do pozasądowego, częściowego lub całkowitego, zawieszenia lub rozwiązania umowy z klientem. W takim przypadku zobowiązania wynikające z umowy ustają częściowo lub całkowicie, bez możliwości dochodzenia przez strony odszkodowania lub jakiegokolwiek innego świadczenia. W przypadku częściowej realizacji zamówienia przez Dostawcę, Dostawca zwróci kwotę zakupu niezrealizowanej części.

  10. GWARANCJA NA DOSTARCZONE TOWARY
  10.1 Dostawca gwarantuje prawidłowe działanie dostarczonego towaru przez okres, który jest zależny od rodzaju danego towaru. Czas trwania okresu gwarancyjnego każdego towaru jest podany na stronie internetowej. Na stronie internetowej podano także warunki, na jakich gwarancja może zostać przedłużona. Przez prawidłowe działanie rozumie się, że przez okres podany na stronie internetowej towar zachowuje właściwości, których można oczekiwać na podstawie umowy. Jeżeli dostarczony towar okaże się w tym okresie wadliwy, na podstawie niniejszej gwarancji klient ma prawo do naprawy towaru. Dostawca może zdecydować o wymianie towaru na co najmniej równoważny egzemplarz lub też zwrot ceny zakupu zamiast naprawy, gdy naprawa nie może być według niego wymagana.
  10.2 W odniesieniu do towaru naprawionego lub wymienionego na podstawie ustępu pierwszego, w mocy pozostaje pierwotna data wejścia w życie okresu gwarancyjnego. Dla naprawionych lub wymienionych towarów nie rozpoczyna się zatem nowy okres gwarancyjny.
  10.3. Z gwarancji, o której mowa w ustępie pierwszym, wyłączone są błędy i wady będące całkowicie lub częściowo wynikiem:
  a. nieprawidłowego, niedbałego lub niewłaściwego użytkowania lub nieprzestrzegania instrukcji obsługi i konserwacji;
  b. użytkowania w inny sposób niż przewidywane normalne użytkowanie;
  c. przyczyn zewnętrznych, takich jak uszkodzenia spowodowane przez pożar lub wodę;
  d. montażu, instalacji lub demontażu towaru przez inne osoby niż Dostawca;
  e. użycia materiałów lub towarów dostarczonych Dostawcy przez klienta do obróbki lub użytych zgodnie z instrukcjami lub na prośbę klienta;
  f. zastosowania metody pracy i rozwiązań konstrukcyjnych zgodnych z instrukcjami klienta;
  g. zastosowania przepisów władz administracyjnych;
  h. nieautoryzowanych pisemnie przez Dostawcę zmian wykonanych lub zleconych przez klienta lub osobę trzecią w produktach lub częściach zamiennych, dostarczonych przez Dostawcę w ramach gwarancji lub konserwacji;
  i. normalnego zużycia;
  j. produktów lub części zamiennych pochodzących od osób trzecich i użytych przez Dostawcę, o ile te osoby trzecie nie udzieliły Dostawcy gwarancji.
  10.4 Gwarancja, o której mowa w paragrafie pierwszym, w pełni wygasa, gdy klient nie wypełni prawidłowo i na czas swoich zobowiązań wobec Dostawcy lub gdy naprawi towary samodzielnie lub zleci ich naprawę osobom trzecim.
  10.5 Koszty napraw i czynności nieobjętych niniejszą gwarancją zostaną przez Dostawcę naliczone zgodnie z jego standardowym cennikiem.
  10.6 Czynności prawne odnośnie wad towaru muszą zostać podjęte w ciągu sześciu miesięcy od reklamacji i w okresie trwania gwarancji, o której mowa w ustępie pierwszym, pod rygorem nieważności.
  10.7 Jeżeli w ramach realizacji zobowiązań gwarancyjnych Dostawca uzna to za konieczne, dostarczone towary zostaną przez klienta oraz na jego koszt i ryzyko przetransportowane i dostarczone w ustalone przez Dostawcę miejsce.

  11. ODPOWIEDZIALNOŚĆ DOSTAWCY
  11.1 Ewentualna odpowiedzialność Dostawcy ogranicza się do realizacji opisanej w artykule 10 gwarancji i do kwoty, jaka jest wypłacana w danym przypadku na podstawie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawartego przez Dostawcę.
  11.2 Z zastrzeżeniem postanowień artykułu 11.1 jakakolwiek odpowiedzialność Dostawcy jest wykluczona.
  11.3 Z zachowaniem zapisów artykułu 7 ustęp 1 i artykułu 7 ustęp 2 niniejszych warunków wszelka odpowiedzialność ustaje, jeżeli klient nie powiadomi Dostawcy pisemnie w ciągu pięciu dni od wykrycia wady lub w rozsądnym czasie, w którym taka wada powinna zostać wykryta. Artykuł ten w żaden sposób nie wpływa na postanowienia artykułów 7 ustęp 1 i 7 ustęp 2. W związku z tym niniejszy artykuł odnosi się wyłącznie do sytuacji nieobjętych artykułami 7 ustęp 1 i 7 ustęp 2.

  12. ZWROT TOWARÓW
  Dostawca ma prawo do odmowy przyjęcia towaru zwracanego przez klienta, jeżeli klient nie posiada RMA. Odebranie zwrotu towaru w żaden sposób nie oznacza uznania przez Dostawcę przyczyn jego zwrotu podanych przez klienta. Do chwili odebrania zwrotu towaru przez Dostawcę ryzyko związane ze zwracanym towarem leży po stronie Kupującego.

  13. USŁUGA W CHMURZE
  W zakresie, w jakim klient zawarł umowę lub uczestniczył w zawarciu umowy dotyczącej usługi w chmurze świadczonej
  przez Dostawcę obowiązują ogólne warunki TimeMoto, które można znaleźć na TimeMoto.com. Umowa przetwarzania danych,, o której mowa w artykule 28 par. 3 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych również ma zastosowanie do tej usługi w chmurze. Zawierając umowę dotyczącą usługi w chmurze, klient wyraża zgodę na tę umowę przetwarzania danych.

  14. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  Jeżeli jeden lub więcej zapisów umowy pomiędzy Dostawcą a klientem - z uwzględnieniem niniejszych warunków ogólnych - ulegnie unieważnieniu lub stanie się nieważny z punktu widzenia prawa, pozostałe postanowienia umowy zachowają ważność. Strony porozumieją się w sprawie nieważnych lub prawnie niewiążących zapisów w celu ustanowienia regulacji zastępczych.

  15. PRAWO WŁAŚCIWE
  Zobowiązania pomiędzy Dostawcą a klientem, o których mowa w artykule 1, podlegają wyłącznie prawu holenderskiemu. Wyklucza się stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG).

  16. KORESPONDENCJA
  Korespondencję skierowaną do Dostawcy należy przesyłać na adres Safescan BV, Zoetermeer (2718 SL), Heliumstraat 14 w Holandii

  17. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  17.1 Nagłówki artykułów niniejszych warunków wskazują jedynie na kwestie poruszone w artykułach. Nie dają one podstawy do roszczenia jakichkolwiek praw.
  17.2 Zaniechanie w którymkolwiek przypadku powołania się na niniejsze warunki przez Dostawcę nie stanowi zrzeczenia się prawa do powołania się na nie w późniejszym terminie lub w kolejnym przypadku.
  17.3 W stosownych przypadkach słowo “towar” należy odczytywać jako “towary” i odwrotnie.

  18. JĘZYK
  Niniejsze ogólne warunki sformułowano w języku niderlandzkim, angielskim, niemieckim, francuskim, włoskim, hiszpańskim i portugalskim. W przypadku sporów wynikających z treści lub znaczenia ogólnych warunków wiążąca jest wersja w języku niderlandzkim.

  19. SPORY
  Wszelkie spory wynikające z umowy, wobec której mają zastosowanie niniejsze ogólne warunki, lub wynikające z kolejnych umów mających z nimi związek, mogą być rozpatrywane wyłącznie przez właściwy sądu w Hadze.

  Tutaj możesz pobrać Warunki ogólne