Všeobecné podmínky 

 • VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ, DODACÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

  Safescan BV
  Heliumstraat 14
  2718 SL Zoetermeer
  Nizozemsko

  Fax: +31 79 362 03 82
  Email: info@safescan.com

  íslo v obchodním rejstříku: 2713.1933
  DIČ: NL009391241B01

  1. ROZSAH POUŽITÍ
  Tato ustanovení se vztahují na vztah mezi společností Safescan B.V., dále uváděná jen jako Dodavatel, a zákazníkem, včetně každé další dohody („Dohoda“), která bude mezi Dodavatelem a zákazníkem uzavřena.

  2. DOHODA
  Zboží zobrazené na webové stránce (www.safescan.com) Dodavatelovou výzvou vůči zákazníkovi k provedení nabídky a uzavření kupní smlouvy. Poté, co zákazník prostřednictvím internetových stránek nebo telefonicky provede objednávku, obdrží od Dodavatele e-mailem co možná nejrychleji potvrzení objednávky. Objednávka je nabídkou Dodavateli zakoupit zboží vybrané zákazníkem. Dohoda mezi Dodavatelem a zákazníkem vzniká po přijetí nabídky zákazníka Dodavatelem. Dodavatel bude zákazníka o přijetí (potvrzení objednávky) informovat e-mailem. Dodavatelovi závazky na rozsah dodávky jsou výhradně stanoveny potvrzením objednávky.

  3. CENY
  3.1 Všechny ceny jsou v eurech. Cena je cenou, která je zobrazena na webové stránce v době zákazníkovi objednávky, s výhradou tiskových chyb a překlepů.
  3.2 Ceny uvedené na webových stránkách jsou uvedeny bez BTW (nizozemské DIČ) a bez nákladů na dopravu a veškerých zákonných poplatků hrazených zákazníkem. BTW, náklady na dopravu a veškeré zákonné poplatky budou konkrétně vypočteny při objednávce. Budou také uvedeny v potvrzení objednávky.

  4. ÚHRADA
  Úhrada proběhne předem a způsobem uvedeným na internetové stránce. Dodavatel zboží nedodá, dokud nebude jeho úhrada ověřena.

  5. DODÁVKY
  5.1 Dodací lhůta a datum dodání uvedený na webové stránce je nejlepším možným odhadem. Nicméně se jedná o odhad a proto není tato lhůta nebo datum závazné. Dodavatel se pokusí tuto lhůtu nebo datum dodržet, jak jen to bude možné. Nicméně, jakékoli překročení dodací lhůty nebo data dodání zákazníkovi nedává žádné právo vypovědět smlouvu a/nebo požadovat náhradu za ztrátu.
  5.2 Pokud je připravena část objednávky, je Dodavatel oprávněn nabídnout odeslání této částečné objednávky, nebo počkat, až bude připravena celá objednávka.

  6. PŘEPRAVA
  6.1 Zboží objednané zákazníkem bude odesláno na dodací adresu uvedenou v potvrzení objednávky. Způsob přepravy určí Dodavatel.
  6.2 Vlastnictví a riziko ztráty objednaného zboží bude na zákazníka přeneseno při dodání.

  7. STÍŽNOSTI
  7.1 Zákazník musí okamžitě po dodání zkontrolovat, zda je množství dodaného zboží v souladu s potvrzením objednávky. Případné nesrovnalosti mezi potvrzením objednávky a dodaným zbožím musí být Dodavateli do 24 hodin oznámeny e-mailem.
  7.2 Viditelné vady zboží musí zákazník zkontrolovat okamžitě po dodání. Viditelné vady musí být zákazníkem oznámeny Dodavateli e-mailem do 48 hodin od dodání. Pokud je viditelná vada chybou Dodavatele, a za předpokladu, že na ni bylo podle výše uvedeného okamžitě upozorněno a zboží bylo zákazníkem vráceno, Dodavatel znovu nabídne objednané zboží k dodání, nebo na zákazníka převede kupní částku, včetně BTW, nákladů na dopravu a veškerých zaplacených zákonných poplatků. Volba závisí na Dodavateli.
  7.3 Zákazník zboží Dodavateli nevrátí bez oprávnění pro vrácení zboží (RMA). RMA zákazník získá dodržením pokynů uvedených na webové stránce. Zpětnou zásilku zboží musí Dodavatel obdržet nejpozději 14 dnů po vydání RMA.

  ZÁRUKA VRÁCENÍ PENĚZ
  8.1 Zákazník má právo vrátit Dodavateli objednané zboží do 14 dnů ode dne doručení. Dodavatel se bude snažit vrátit kupní částku do 14 dnů od obdržení zboží. Náklady na dopravu nejsou ve smyslu tohoto článku součástí kupní částky. Tyto náklady a náklady na vrácení zásilky hradí zákazník. Podmínkou pro zpětný převod kupní částky je, že zákazník se zbožím a obalem zacházel opatrně. Zákazník může zboží rozbalit nebo použít pouze v rozsahu nezbytném pro určení povahy, funkce a provozu zboží. Ustanovením tohoto odstavce nejsou dotčena ustanovení odstavce 7.1 a 7.2.
  8.2 Zákazník zboží Dodavateli nevrátí bez oprávnění pro vrácení zboží (RMA). RMA zákazník získá dodržením pokynů uvedených na webové stránce. Zpětnou zásilku zboží musí Dodavatel obdržet nejpozději 14 dnů po vydání RMA.
  8.3 Záruka vrácení peněz uvedená v odstavci 8.1 se nevztahuje na software dodaný Dodavatelem, u kterého (i) byla porušena pečeť, nebo na (ii) software, který byl stažen z webové stránky. Tento software nemůže být vrácen a zákazník nebude mít nárok na zpětný převod kupní částky.
  8.4 Zboží, které tvoří součást hromadné nabídky, v jejímž rámci bylo zboží při nákupu jednoho nebo více zboží, ať jiného nebo stejného, nabídnuto zdarma, může být vráceno pouze společně. V případě, že zákazník vrátí zboží z hromadné nabídky bez vrácení zboží přijatého zdarma, bude Dodavatel oprávněn zákazníkovi účtovat za zboží, které obdržel zdarma. Totéž platí v případě, že zákazník obdržel v souvislosti s nákupem většího množství zboží slevu. V případě, že zákazník vrátí jedno nebo více z tohoto většího množství zboží, bude Dodavatel oprávněn od slevy odstoupit a zákazníkovi za dané zboží účtovat odpovídající částku.

  9. VYŠŠÍ MOC
  Pokud dodavatel nemůže v důsledku vyšší moci splnit své závazky nebo je může splnit jen s obtížemi, bude mít nárok zcela nebo zčásti pozastavit nebo ukončit dohodu se zákazníkem bez soudního zásahu. V takových případech budou závazky vyplývající z dohody zcela nebo částečně ukončeny, aniž by účastníci, jeden od druhého, měli nárok na jakoukoli náhradu ztrát nebo jakékoli jiné výhody. V případě částečného plnění ze strany Dodavatele, Dodavatel zpětně převede tu část kupní částky, která se týká části, která nebyla plněna.

  10. ZÁRUKA NA DODANÉ ZBOŽÍ
  10.1 Dodavatel garantuje řádnou funkčnost jím dodaného zboží po dobu, která závisí na daném zboží. Délka záruční doby je pro každé zboží uvedena na webové stránce. Na webové stránce je také uvedeno, za jakých podmínek může být záruční doba prodloužena. „Řádné“ znamená, že zboží má vlastnosti, které u něho lze na základě dohody očekávat po dobu trvání záruční doby uvedené na webových stránkách jednotlivého zboží. Vykazuje-li doručené zboží v průběhu této doby závadu, bude mít zákazník v rámci této záruky nárok na opravu zboží. Pokud dle názoru Dodavatele od něho nelze očekávat opravu, může si Dodavatel namísto opravy zvolit zboží vyměnit za takové, které je přinejmenším rovnocenné, nebo se může rozhodnout vrátit kupní cenu.
  10.2 S ohledem na zboží opravené nebo vyměněné na základě prvního pododstavce zůstává původní datum zahájení záruční doby platné. U opraveného nebo vyměněného zboží tedy nebude zahájena nová záruční doba.
  10.3. Záruka uvedená v prvním pododstavci se nevztahuje na vady a defekty, které jsou zcela nebo zčásti způsobené:
  a. Nesprávným, neopatrným nebo neodborným použitím nebo nedodržením provozních pokynů nebo pravidel pro údržbu.
  b. Použitím jiným způsobem, než je způsob, který je považován za normální používání.
  c. Vnějšími příčinami, například v důsledku požáru nebo poškození vodou.
  d. Montáží, instalací nebo demontáží a odinstalováním, které neprovedl Dodavatel.e. Použitím materiálů nebo zboží, které zákazník Dodavateli poskytl za účelem zpracování nebo které byly použity podle pokynů nebo na přání zákazníka.
  f. Použitím pracovních metod a konstrukcí dle pokynů zákazníka.
  g. Použitím zákonných nařízení.
  h. Úpravami, které nejsou Dodavatelem písemně povoleny a které byly zákazníkem nebo třetí stranou provedeny u produktů nebo jejich částí, které byly dodány Dodavatelem nebo jsou Dodavatelem nebo jeho jménem v rámci záruky nebo údržby nainstalovány.
  i. Běžným opotřebením.
  j. Produkty nebo částmi, které Dodavateli dodala třetí strana, pokud příslušná třetí strana neposkytla Dodavateli záruku.
  10.4 Záruka uvedená v prvním pododstavci pozbývá platnosti v plné výši, pokud zákazník plně, včas nebo správně nedostojí svým závazkům vůči Dodavateli, nebo pokud opravy nebo úpravy zboží provede sám zákazník či třetí strana.
  10.5 Práce a náklady na opravy mimo rozsah této záruky budou Dodavatelem účtovány v souladu s jeho obvyklými poplatky.
  10.6 Právní kroky týkající se závad musí být provedeny do šesti měsíců ode dne reklamace během záruční doby uvedené v prvním pododstavci, v případě nedodržení dojde k propadnutí.
  10.7 V případě, že to Dodavatel v souvislosti s realizací záručních závazků bude považovat za nezbytné, bude dodané zboží zákazníkem přepraveno na jeho náklady a riziko na místo, které určí Dodavatel.

  11. ODPOVĚDNOST DODAVATELE
  11.1 Jakákoli odpovědnost Dodavatele je omezena na dodržování záruky uvedené v odstavci 10, a to až do výše vyplacené pro daný případ v rámci pojištění odpovědnosti Dodavatele.
  11.2 Kromě výjimky uvedené v ustanovení pododstavce 11.1 je jakákoli odpovědnost Dodavatele vyloučena.
  11.3 Aniž by byla dotčena ustanovení odstavce 7 pododstavec 1 a odstavce 7 pododstavec 2 těchto podmínek, bude jakákoli odpovědnost ukončena, pokud zákazník písemně Dodavateli neoznámí existenci závady ve lhůtě pěti dnů ode dne jejího zjištění nebo ode dne, kdy měla být jakákoli závada přiměřeně objevena. Tento odstavec nemá vliv na ustanovení odstavce 7 pododstavce 1 a 2. Tento odstavec se vztahuje pouze na situace, které nejsou zahrnuty v odstavci 7 pododstavec 1 a 2.

  12. VRÁCENÉ ZBOŽÍ
  V případě, že zákazník nemá RMA, bude Dodavatel oprávněn vrácené zboží zákazníka odmítnout. Přijetí vráceného zboží neznamená, že Dodavatel uznává důvody uvedené zákazníkem pro vrácení zboží. Riziko související s vráceným zbožím bude rizikem kupujícího až do doby, kdy Dodavatel vrácené zboží přijme.

  13. CLOUDOVÉ SLUŽBY
  V rozsahu, v němž klient uzavřel smlouvu nebo se účastnil smlouvy na cloudové služby poskytované Dodavatelem, platí Všeobecné podmínky TimeMoto, které lze nalézt na adrese TimeMoto.com Pro tyto cloudové služby rovněž platí smlouva o zpracování dle záměru v článku 28 odstavci 3 Všeobecného nařízení o ochraně údajů. Uzavřením této smlouvy na cloudové služby klient souhlasí s touto smlouvou o zpracování.

  14. VŠEOBECNÉ
  Pokud se jedno nebo více ustanovení dohody mezi Dodavatelem a zákazníkem – včetně těchto všeobecných obchodních podmínek – stane neplatným nebo neúčinným, zůstávají zbývající ustanovení dohody v platnosti. Obě strany
  budou jednat o ustanoveních, která jsou neplatná nebo jsou považována za neúčinná za účelem nalezení náhradního uspořádání.

  15. ROZHODNÉ PRÁVO
  Závazky mezi Dodavatelem a zákazníkem uvedené v odstavci 1 se budou výhradně řídit nizozemskými zákony, s výjimkou zákonů všech ostatních zemí. Použití Vídenské konvence o prodeji zboží je tímto vyloučeno.

  16. KORESPONDENCE
  Korespondence zasílaná Dodavateli musí být zaslána na adresu Safescan BV, Zoetermeer (2718 SL), Heliumstraat 14, Nizozemsko.

  17. VŠEOBECNÉ
  17.1 Nadpisy nad odstavci v těchto obchodních podmínkách slouží pouze pro označení předmětů, které mají být v daných odstavcích pokryty. Nemohou z nich být odvozena žádná práva.
  17.2 Neschopnost Dodavatele uplatnit tyto obchodní podmínky v žádném případě neznamená, že se vzdá práva tak učinit v pozdější fázi nebo v následujícím případě.
  17.3 Kdykoli je to vhodné, slovo „zboží“ musí být také chápáno jako „zboží“ a naopak.

  18. JAZYK
  Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou vypracovány ve francouzštině, angličtině, němčině, francouzštině, italštině, španělštině a portugalštině. V případě sporu o obsah nebo význam těchto všeobecných obchodních podmínek se za závazné znění bude považovat znění v nizozemštině.

  19. SPORY
  Veškeré spory, které mohou vzniknout na základě dohody, která se řídí těmito všeobecnými obchodními podmínkaminebo z dalších dohod, které s ní souvisejí, mohou být předloženy výhradně příslušnému soudu v Haagu.

  Stáhněte si všeobecné podmínky