customer-service

Všeobecné Podmínky

Všeobecné PodmínkyZpět na zákaznický servis

 • Všeobecné podmínky

  VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ, DODACÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

  Safescan BV
  Heliumstraat 14
  2718 SL ZOETERMEER
  Nizozemsko

  Tel.: +31 79 363 11 70
  Email: info@safescan.com

  íslo v obchodním rejstříku: 2713.1933
  DIČ: NL009391241B01

  1. ROZSAH POUŽITÍ
  Tato ustanovení se vztahují na vztah mezi společností Safescan B.V., dále uváděná jen jako Dodavatel, a zákazníkem, včetně každé další dohody („Dohoda“), která bude mezi Dodavatelem a zákazníkem uzavřena.

  2. DOHODA
  Zboží zobrazené na webové stránce (www.safescan.com) Dodavatelovou výzvou vůči zákazníkovi k provedení nabídky a uzavření kupní smlouvy. Poté, co zákazník prostřednictvím internetových stránek nebo telefonicky provede objednávku, obdrží od Dodavatele e-mailem co možná nejrychleji potvrzení objednávky. Objednávka je nabídkou Dodavateli zakoupit zboží vybrané zákazníkem. Dohoda mezi Dodavatelem a zákazníkem vzniká po přijetí nabídky zákazníka Dodavatelem. Dodavatel bude zákazníka o přijetí (potvrzení objednávky) informovat e-mailem. Dodavatelovi závazky na rozsah dodávky jsou výhradně stanoveny potvrzením objednávky.

  3. CENY
  3.1 Všechny ceny jsou v eurech. Cena je cenou, která je zobrazena na webové stránce v době zákazníkovi objednávky, s výhradou tiskových chyb a překlepů.
  3.2 Ceny uvedené na webových stránkách jsou uvedeny bez BTW (nizozemské DIČ) a bez nákladů na dopravu a veškerých zákonných poplatků hrazených zákazníkem. BTW, náklady na dopravu a veškeré zákonné poplatky budou konkrétně vypočteny při objednávce. Budou také uvedeny v potvrzení objednávky.

  4. ÚHRADA
  Úhrada proběhne předem a způsobem uvedeným na internetové stránce. Dodavatel zboží nedodá, dokud nebude jeho úhrada ověřena.

  5. DODÁVKY
  5.1 Dodací lhůta a datum dodání uvedený na webové stránce je nejlepším možným odhadem. Nicméně se jedná o odhad a proto není tato lhůta nebo datum závazné. Dodavatel se pokusí tuto lhůtu nebo datum dodržet, jak jen to bude možné. Nicméně, jakékoli překročení dodací lhůty nebo data dodání zákazníkovi nedává žádné právo vypovědět smlouvu a/nebo požadovat náhradu za ztrátu.
  5.2 Pokud je připravena část objednávky, je Dodavatel oprávněn nabídnout odeslání této částečné objednávky, nebo počkat, až bude připravena celá objednávka.

  6. PŘEPRAVA
  6.1 Zboží objednané zákazníkem bude odesláno na dodací adresu uvedenou v potvrzení objednávky. Způsob přepravy určí Dodavatel.
  6.2 Vlastnictví a riziko ztráty objednaného zboží bude na zákazníka přeneseno při dodání.

  7. STÍŽNOSTI
  7.1 Zákazník musí okamžitě po dodání zkontrolovat, zda je množství dodaného zboží v souladu s potvrzením objednávky. Případné nesrovnalosti mezi potvrzením objednávky a dodaným zbožím musí být Dodavateli do 24 hodin oznámeny e-mailem.
  7.2 Viditelné vady zboží musí zákazník zkontrolovat okamžitě po dodání. Viditelné vady musí být zákazníkem oznámeny Dodavateli e-mailem do 48 hodin od dodání. Pokud je viditelná vada chybou Dodavatele, a za předpokladu, že na ni bylo podle výše uvedeného okamžitě upozorněno a zboží bylo zákazníkem vráceno, Dodavatel znovu nabídne objednané zboží k dodání, nebo na zákazníka převede kupní částku, včetně BTW, nákladů na dopravu a veškerých zaplacených zákonných poplatků. Volba závisí na Dodavateli.
  7.3 Zákazník zboží Dodavateli nevrátí bez oprávnění pro vrácení zboží (RMA). RMA zákazník získá dodržením pokynů uvedených na webové stránce. Zpětnou zásilku zboží musí Dodavatel obdržet nejpozději 14 dnů po vydání RMA.

  ZÁRUKA VRÁCENÍ PENĚZ
  8.1 Zákazník má právo vrátit Dodavateli objednané zboží do 14 dnů ode dne doručení. Dodavatel se bude snažit vrátit kupní částku do 14 dnů od obdržení zboží. Náklady na dopravu nejsou ve smyslu tohoto článku součástí kupní částky. Tyto náklady a náklady na vrácení zásilky hradí zákazník. Podmínkou pro zpětný převod kupní částky je, že zákazník se zbožím a obalem zacházel opatrně. Zákazník může zboží rozbalit nebo použít pouze v rozsahu nezbytném pro určení povahy, funkce a provozu zboží. Ustanovením tohoto odstavce nejsou dotčena ustanovení odstavce 7.1 a 7.2.
  8.2 Zákazník zboží Dodavateli nevrátí bez oprávnění pro vrácení zboží (RMA). RMA zákazník získá dodržením pokynů uvedených na webové stránce. Zpětnou zásilku zboží musí Dodavatel obdržet nejpozději 14 dnů po vydání RMA.
  8.3 Záruka vrácení peněz uvedená v odstavci 8.1 se nevztahuje na software dodaný Dodavatelem, u kterého (i) byla porušena pečeť, nebo na (ii) software, který byl stažen z webové stránky. Tento software nemůže být vrácen a zákazník nebude mít nárok na zpětný převod kupní částky.
  8.4 Zboží, které tvoří součást hromadné nabídky, v jejímž rámci bylo zboží při nákupu jednoho nebo více zboží, ať jiného nebo stejného, nabídnuto zdarma, může být vráceno pouze společně. V případě, že zákazník vrátí zboží z hromadné nabídky bez vrácení zboží přijatého zdarma, bude Dodavatel oprávněn zákazníkovi účtovat za zboží, které obdržel zdarma. Totéž platí v případě, že zákazník obdržel v souvislosti s nákupem většího množství zboží slevu. V případě, že zákazník vrátí jedno nebo více z tohoto většího množství zboží, bude Dodavatel oprávněn od slevy odstoupit a zákazníkovi za dané zboží účtovat odpovídající částku.

  9. VYŠŠÍ MOC
  Pokud dodavatel nemůže v důsledku vyšší moci splnit své závazky nebo je může splnit jen s obtížemi, bude mít nárok zcela nebo zčásti pozastavit nebo ukončit dohodu se zákazníkem bez soudního zásahu. V takových případech budou závazky vyplývající z dohody zcela nebo částečně ukončeny, aniž by účastníci, jeden od druhého, měli nárok na jakoukoli náhradu ztrát nebo jakékoli jiné výhody. V případě částečného plnění ze strany Dodavatele, Dodavatel zpětně převede tu část kupní částky, která se týká části, která nebyla plněna.

  10. ZÁRUKA NA DODANÉ ZBOŽÍ
  10.1 Dodavatel garantuje řádnou funkčnost jím dodaného zboží po dobu, která závisí na daném zboží. Délka záruční doby je pro každé zboží uvedena na webové stránce. Na webové stránce je také uvedeno, za jakých podmínek může být záruční doba prodloužena. „Řádné“ znamená, že zboží má vlastnosti, které u něho lze na základě dohody očekávat po dobu trvání záruční doby uvedené na webových stránkách jednotlivého zboží. Vykazuje-li doručené zboží v průběhu této doby závadu, bude mít zákazník v rámci této záruky nárok na opravu zboží. Pokud dle názoru Dodavatele od něho nelze očekávat opravu, může si Dodavatel namísto opravy zvolit zboží vyměnit za takové, které je přinejmenším rovnocenné, nebo se může rozhodnout vrátit kupní cenu.
  10.2 S ohledem na zboží opravené nebo vyměněné na základě prvního pododstavce zůstává původní datum zahájení záruční doby platné. U opraveného nebo vyměněného zboží tedy nebude zahájena nová záruční doba.
  10.3. Záruka uvedená v prvním pododstavci se nevztahuje na vady a defekty, které jsou zcela nebo zčásti způsobené:
  a. Nesprávným, neopatrným nebo neodborným použitím nebo nedodržením provozních pokynů nebo pravidel pro údržbu.
  b. Použitím jiným způsobem, než je způsob, který je považován za normální používání.
  c. Vnějšími příčinami, například v důsledku požáru nebo poškození vodou.
  d. Montáží, instalací nebo demontáží a odinstalováním, které neprovedl Dodavatel.e. Použitím materiálů nebo zboží, které zákazník Dodavateli poskytl za účelem zpracování nebo které byly použity podle pokynů nebo na přání zákazníka.
  f. Použitím pracovních metod a konstrukcí dle pokynů zákazníka.
  g. Použitím zákonných nařízení.
  h. Úpravami, které nejsou Dodavatelem písemně povoleny a které byly zákazníkem nebo třetí stranou provedeny u produktů nebo jejich částí, které byly dodány Dodavatelem nebo jsou Dodavatelem nebo jeho jménem v rámci záruky nebo údržby nainstalovány.
  i. Běžným opotřebením.
  j. Produkty nebo částmi, které Dodavateli dodala třetí strana, pokud příslušná třetí strana neposkytla Dodavateli záruku.
  10.4 Záruka uvedená v prvním pododstavci pozbývá platnosti v plné výši, pokud zákazník plně, včas nebo správně nedostojí svým závazkům vůči Dodavateli, nebo pokud opravy nebo úpravy zboží provede sám zákazník či třetí strana.
  10.5 Práce a náklady na opravy mimo rozsah této záruky budou Dodavatelem účtovány v souladu s jeho obvyklými poplatky.
  10.6 Právní kroky týkající se závad musí být provedeny do šesti měsíců ode dne reklamace během záruční doby uvedené v prvním pododstavci, v případě nedodržení dojde k propadnutí.
  10.7 V případě, že to Dodavatel v souvislosti s realizací záručních závazků bude považovat za nezbytné, bude dodané zboží zákazníkem přepraveno na jeho náklady a riziko na místo, které určí Dodavatel.

  11. ODPOVĚDNOST DODAVATELE
  11.1 Jakákoli odpovědnost Dodavatele je omezena na dodržování záruky uvedené v odstavci 10, a to až do výše vyplacené pro daný případ v rámci pojištění odpovědnosti Dodavatele.
  11.2 Kromě výjimky uvedené v ustanovení pododstavce 11.1 je jakákoli odpovědnost Dodavatele vyloučena.
  11.3 Aniž by byla dotčena ustanovení odstavce 7 pododstavec 1 a odstavce 7 pododstavec 2 těchto podmínek, bude jakákoli odpovědnost ukončena, pokud zákazník písemně Dodavateli neoznámí existenci závady ve lhůtě pěti dnů ode dne jejího zjištění nebo ode dne, kdy měla být jakákoli závada přiměřeně objevena. Tento odstavec nemá vliv na ustanovení odstavce 7 pododstavce 1 a 2. Tento odstavec se vztahuje pouze na situace, které nejsou zahrnuty v odstavci 7 pododstavec 1 a 2.

  12. VRÁCENÉ ZBOŽÍ
  V případě, že zákazník nemá RMA, bude Dodavatel oprávněn vrácené zboží zákazníka odmítnout. Přijetí vráceného zboží neznamená, že Dodavatel uznává důvody uvedené zákazníkem pro vrácení zboží. Riziko související s vráceným zbožím bude rizikem kupujícího až do doby, kdy Dodavatel vrácené zboží přijme.

  13. CLOUDOVÉ SLUŽBY
  V rozsahu, v němž klient uzavřel smlouvu nebo se účastnil smlouvy na cloudové služby poskytované Dodavatelem, platí Všeobecné podmínky TimeMoto, které lze nalézt na adrese TimeMoto.com Pro tyto cloudové služby rovněž platí smlouva o zpracování dle záměru v článku 28 odstavci 3 Všeobecného nařízení o ochraně údajů. Uzavřením této smlouvy na cloudové služby klient souhlasí s touto smlouvou o zpracování.

  14. VŠEOBECNÉ
  Pokud se jedno nebo více ustanovení dohody mezi Dodavatelem a zákazníkem – včetně těchto všeobecných obchodních podmínek – stane neplatným nebo neúčinným, zůstávají zbývající ustanovení dohody v platnosti. Obě strany budou jednat o ustanoveních, která jsou neplatná nebo jsou považována za neúčinná za účelem nalezení náhradního uspořádání.

  15. ROZHODNÉ PRÁVO
  Závazky mezi Dodavatelem a zákazníkem uvedené v odstavci 1 se budou výhradně řídit nizozemskými zákony, s výjimkou zákonů všech ostatních zemí. Použití Vídenské konvence o prodeji zboží je tímto vyloučeno.

  16. KORESPONDENCE
  Korespondence zasílaná Dodavateli musí být zaslána na adresu Safescan BV, Zoetermeer (2718 SL), Heliumstraat 14, Nizozemsko.

  17. VŠEOBECNÉ
  17.1 Nadpisy nad odstavci v těchto obchodních podmínkách slouží pouze pro označení předmětů, které mají být v daných odstavcích pokryty. Nemohou z nich být odvozena žádná práva.
  17.2 Neschopnost Dodavatele uplatnit tyto obchodní podmínky v žádném případě neznamená, že se vzdá práva tak učinit v pozdější fázi nebo v následujícím případě.
  17.3 Kdykoli je to vhodné, slovo „zboží“ musí být také chápáno jako „zboží“ a naopak.

  18. JAZYK
  Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou vypracovány ve francouzštině, angličtině, němčině, francouzštině, italštině, španělštině a portugalštině. V případě sporu o obsah nebo význam těchto všeobecných obchodních podmínek se za závazné znění bude považovat znění v nizozemštině.

  19. SPORY
  Veškeré spory, které mohou vzniknout na základě dohody, která se řídí těmito všeobecnými obchodními podmínkaminebo z dalších dohod, které s ní souvisejí, mohou být předloženy výhradně příslušnému soudu v Haagu.


  Stáhněte si všeobecné podmínky
 • Podmínky použití

  www.safescan.com („webová stránka“) je webová stránka společnosti s ručením omezeným Safescan B.V. („Safescan B.V.“) se sídlem Heliumstraat 14, Zoetermeer (2718 SL) Nizozemsko, e-mailová adresa info@safescan.com. Se souhlasem společnosti Safescan B.V. používá tuto webovou stránku společnost XERTEC a.s. podnikající jako XERTEC, distributor společnosti Safescan B.V. pro Českou republiku. Vstup na webové stránky bude považován za důkaz toho, že jste si přečetli a potvrdili níže uvedené podmínky používání („Podmínky používání“). Pokud s podmínkami používání nebudete souhlasit, na webovou stránku nevstupujte ani ji používejte.

  1. Obsah webové stránky a podmínek používání může společnost Safescan B.V. kdykoli změnit, aniž by na to musela jakkoli upozornit.

  2. Společnost Safescan B.V. nezaručuje, že webová stránka neobsahují žádné informace, které nejsou správné. Informace obsažené na této webové stránce neopravňují k žádným právům. Zodpovědnost za použití jakýchkoli informací získaných na této webové stránce leží plně na vás. Společnost Safescan B.V. nenese žádnou zodpovědnost za škody nebo ztráty, ke kterým dojde nebo by mohlo dojít v důsledku přímého nebo nepřímého použití informací obsažených na této webové stránce.

  3. Osobní údaje zadané nebo shromážděné prostřednictvím nebo v souvislosti s touto webovou stránkou budou použity pouze v souladu se zásadami na ochranu osobních údajů společnosti Safescan B.V., ve znění zveřejněném na této webové stránce.

  4. Stahování nebo jiný způsob získávání materiálů prostřednictvím této webové stránky je plně na vašem vlastním uvážení a na vaše riziko. Za jakékoli škody nebo ztráty způsobené vašemu počítačovému systému nebo za ztrátu dat vzniklou v souvislosti se stahováním takovýchto materiálů jste zodpovědní pouze vy.

  5. Rozložení a design webové stránky a informací, textů, obrázků, log, fotografií a ilustrací, které jsou na nich zobrazeny, jsou chráněny právy na duševní vlastnictví, včetně, mimo jiné, autorských práv. Tato práva na duševní vlastnictví jsou majetkem společnosti Safescan B.V. Ukládání webové stránky nebo jakékoli její části, její použití pro vlastní účely, zveřejňování, reprodukování a/nebo vzájemné propojování bez písemného souhlasu společnosti Safescan BV je zakázáno.

  6. Práva na obchodní název a ochranná známka na název Safescan a ochranná známka na logo Safescan je majetkem společnosti Solid Control Holding B.V. Právo používat název Safescan a logo Safescan patří výlučně společnosti Solid Control Holding B.V., společnostem patřící do její skupiny a držitelům licence. Bez písemného souhlasu společnosti Solid Control B.V. je užívání obchodního názvu a značky Safescan a/nebo loga Safescan výslovně zakázáno.

  7. Podmínky používání se řídí nizozemskými zákony. Jakékoli spory vyplývající z použití této webové stránky a/nebo informací na ní získaných mohou být vedeny pouze u příslušného soudu v Haagu (Nizozemsko).

  Download Podmínky použití

 • Prohlášení o ochraně soukromí

  ÚVOD

  Safescan B.V. společně se svými přidruženými společnostmi („Safescan“, „my“, „náš“ nebo „nás“) je globální společnost, která se zavázala poskytovat podnikům inteligentní a bezpečná řešení pro manipulaci s hotovostí, která zahrnují detektory padělků, počítadla peněz a pokladní zásuvky. V důsledku našich nabídek služeb zpracovává společnost Safescan osobní údaje (dále jen „Osobní údaje“) o našich stávajících a potenciálních zákaznících a partnerech.

  V Safescan si vážíme vašeho soukromí a jsme odhodláni chránit vaše Osobní údaje. V tomto prohlášení o ochraně osobních údajů (dále jen „Prohlášení o ochraně osobních údajů“) popisujeme, kdo jsme, jak a pro jaké účely zpracováváme vaše Osobní údaje, jak můžete uplatnit svá práva na ochranu osobních údajů a všechny další informace, které pro vás mohou být důležité. Udělali jsme vše, co bylo v našich silách, abychom vám poskytli všechny potřebné informace v jasném a čitelném formátu. Pokud však máte jakékoli dotazy týkající se používání vašich Osobních údajů, tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů nebo jakékoli další připomínky, můžete se na nás obrátit prostřednictvím kontaktních údajů uvedených níže.   

  Můžeme vám také poskytnout další oznámení o ochraně osobních údajů nebo informace v době, kdy shromažďujeme vaše údaje. Například pokud se přihlásíte k odběru našich zpravodajů nebo chcete být informováni o nadcházejících nabídkách a propagačních akcích. Tato oznámení budou určovat způsob, jakým zpracováváme informace, které v daném okamžiku poskytujete.

  Slova psaná velkými písmeny v tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů mají význam popsaný v tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů a v definicích uvedených níže.

  JAK NÁS MŮŽETE KONTAKTOVAT?

  V případě obecných dotazů můžete kontaktovat Safescan BV pomocí kontaktního formuláře. V případě konkrétních dotazů týkajících se tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů se můžete obrátit na Pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO).

  Safescan B.V.
  Heliumstraat 14
  2718 SL Zoetermeer
  Nizozemí

  Kontaktní Formulář

  Pověřenec pro ochranu osobních údajů

  Jmenovali jsme Pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO). Pokud máte jakékoli dotazy týkající se zpracování vašich Osobních údajů nebo chcete kontaktovat našeho Pověřence pro ochranu osobních údajů, neváhejte tak učinit pomocí níže uvedených údajů:

  Email: privacy@safescan.com

  DEFINICE

  Níže jsou uvedeny některé klíčové pojmy týkající se tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů:

  Osobní údaje: Veškeré informace přímo či nepřímo související s identifikovanou nebo identifikovatelnou fyzickou osobou, jako je jméno, identifikační číslo, údaje o poloze, online identifikátor nebo jeden či více faktorů specifických pro fyzickou, fyziologickou, genetickou, duševní, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu této fyzické osoby.

  Subjekt údajů (vy): Fyzické osoby, jejichž Osobní údaje jsou zpracovávány, konkrétně v tomto případě zákazník nebo návštěvník webových stránek.

  Správce údajů (my): Fyzická nebo právnická osoba, která určuje účel a prostředky zpracování Osobních údajů. V souvislosti s tímto Prohlášením o ochraně osobních údajů se jedná o společnost Safescan B.V.

  Zpracovatel údajů: Fyzická nebo právnická osoba zpracovávající Osobní údaje jménem Správce údajů.

  Zvláštní kategorie Osobních údajů: Osobními údaji zvláštní kategorie se rozumí údaje označující rasový či etnický původ, politické názory, náboženské či filozofické přesvědčení nebo členství v odborové organizaci a dále genetické a biometrické údaje za účelem jednoznačné identifikace fyzické osoby, údaje o zdravotním stavu a údaje týkající se sexuálního života nebo sexuální orientace fyzické osoby. Vezměte prosím na vědomí, že nezpracováváme žádné Zvláštní kategorie vašich Osobních údajů, pokud nám neposkytnete svůj výslovný souhlas.

  Právní předpisy pro ochranu údajů: Právní předpisy pro ochranu údajů odkazují na platné zákony, které upravují ochranu Osobních údajů a soukromí. To zahrnuje především právní předpisy platné pro zpracování Osobních údajů v EU, jako je obecné nařízení o ochraně osobních údajů („GDPR“), směrnice o soukromí a elektronických komunikacích („ePD“), jakož i veškeré vnitrostátní právní předpisy prováděné v souvislosti s výše uvedenými právními předpisy. Kromě toho se vztahuje i na platné zákony v jiných zemích, kde Safescan působí.

  JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE SHROMAŽĎUJEME A PROČ?

  Osobní údaje shromažďujeme přímo od vás, když vstoupíte na naše webové stránky nebo s námi komunikujete jinými formami komunikace. Pokud se rozhodnete neposkytnout nám Osobní údaje, možná nebudete moci využít požadovanou službu/funkci nebo získat technickou pomoc.

  Když navštívíte naše webové stránky nebo nás kontaktujete jiným způsobem, zpracováváme vaše Osobní údaje za účelem poskytování nejlepších služeb, které můžeme nabídnout. Kromě toho zpracováváme vaše Osobní údaje, abychom splnili naše požadavky na odpovědnost vyplývající z právních předpisů o ochraně Osobních údajů jakožto správce údajů.

  Jaké kategorie Osobních údajů zpracováváme?

  Shromažďujeme pouze Osobní údaje, které jsou nezbytné pro naše zamýšlené účely a v souladu s Právními předpisy pro ochranu údajů:

  - Kontaktní údaje: Když si od nás zakoupíte produkt nebo řešení, když nás kontaktujete nebo když si u nás vytvoříte účet, zpracováváme název společnosti (pokud existuje), vaše celé jméno, dodací a/nebo fakturační adresu, adresu bydliště, telefonní číslo(a), e-mailovou adresu, jazyk a název pracovní pozice.

  - Informace týkající se faktur: Vaše Osobní údaje zpracováváme pro účely fakturace, abychom zajistili přesnou fakturaci a vedli finanční záznamy v souladu s právními požadavky. Mezi tyto údaje patří číslo vašeho bankovního účtu, DIČ, fakturační země, podrobnosti týkající se vaší objednávky, fakturace nebo platby a podrobnosti týkající se registrace produktu a záruky.

  - Informace o produktu nebo řešení: Vaše Osobní údaje zpracováváme při registraci zakoupeného produktu nebo řešení na našich webových stránkách. Tyto informace zahrnují vaši e-mailovou adresu a podrobnosti týkající se vašeho produktu nebo řešení.

  - Cookies, IP adresy a informace o chování: Tyto informace můžeme zpracovávat, když navštívíte naše webové stránky, v závislosti na preferencích, které jste si sami nastavili. Další informace najdete v našich zásadách používání cookies a centru preferencí pro soubory cookie na našich webových stránkách.

  Jak shromažďujeme vaše Osobní údaje a proč?

  Ve většině případů shromažďujeme Osobní údaje přímo od vás, například prostřednictvím našeho kontaktního formuláře. V jiných případech můžeme shromažďovat údaje na základě vašeho prohlížení našich webových stránek nebo z platforem třetích stran, např. když o nás napíšete recenzi.

  Níže jsou uvedeny účely, pro které zpracováváme Osobní údaje ve vztahu k vašemu zájmu o naše řešení, zájmu o spolupráci s námi nebo zájmu být naším stávajícím zákazníkem nebo partnerem pro další prodej. Zde je také popsán právní základ, o který se každý účel opírá. Osobní údaje, které o vás shromažďujeme, použijeme následovně:

  - Zpracování objednávek a dodání produktů nebo řešení a služeb: Když zadáte objednávku na našich webových stránkách, shromažďujeme a zpracováváme vaše Osobní údaje. Tyto informace jsou nezbytné pro splnění vaší objednávky, zpracování plateb a zajištění dodání produktu nebo řešení a služeb, které jste zakoupili. Opíráme se o nezbytnost plnění smlouvy jako na právní základ pro toto zpracování, protože je to nutné pro splnění našich povinností vyplývajících ze smlouvy s vámi.

  - Ke zpracování plateb a slevových kupónů: Vaše Osobní údaje používáme k bezpečnému zpracování plateb a uplatnění všech platných slevových kupónů na vaše objednávky. Tím je zajištěn hladký a pohodlný proces platby za vaše nákupy. Opíráme se o nezbytnost plnění smlouvy jako na právní základ pro toto zpracování, protože je to nutné pro splnění našich povinností vyplývajících ze smlouvy s vámi.

  - Ke zpracování žádostí o vrácení do 14 (čtrnácti)dnů záruční lhůty nebo vyřízení oprav: Pokud požádáte o vrácení ve stanovené lhůtě záruky spokojenosti nebo potřebujete pomoc s opravami, zpracujeme vaše Osobní údaje, abychom tyto kroky usnadnili. Opíráme se o nezbytnost plnění smlouvy jako na právní základ pro toto zpracování, protože je to nutné pro splnění našich povinností vyplývajících ze smlouvy s vámi. Na tento základ se spoléháme rovněž pro snadnější vracení peněz a inkasování veškerých nákladů na opravu.

  - Komunikace s vámi o objednávkách, produktech nebo řešeních a/nebo službách: Vaše poskytnuté kontaktní údaje používáme ke komunikaci s vámi ohledně vašich objednávek, aktualizací doručení a jakýchkoli záležitostí souvisejících s naším produktem, řešením nebo službami. Opíráme se o nezbytnost plnění smlouvy jako na právní základ pro toto zpracování, protože je to nutné pro splnění našich povinností vyplývajících ze smlouvy s vámi.

  - K zasílání průzkumů produktů nebo řešení: Vaše poskytnuté kontaktní údaje používáme k získání zpětné vazby týkající se vaší spokojenosti pomocí produktu nebo řešení a/nebo služeb. Zpětná vazba může být také požadována v rámci řešení, které se právě používá. Opíráme se o oprávněný zájem jako právní základ pro toto zpracování, protože nám umožňuje učit se a zlepšovat služby, které nabízíme.

  - K usnadnění vytváření účtů a umožnění snadné změny a aktualizace údajů na účtu: Když se rozhodnete vytvořit si u nás účet, použijeme informace, které nám poskytnete, k dokončení registračního procesu. Opíráme se o náš oprávněný zájem jako právní základ pro toto zpracování, protože nám umožňuje vytvořit a spravovat váš účet podle vašich preferencí. Vytvořením účtu na www.safescan.com získáte pohodlnější a rychlejší zadávání objednávek, přístup k historii objednávek a sledování objednávek.

  Abychom mohli udržovat přesné a aktuální záznamy, umožňujeme vám také kontrolovat a upravovat vaše Osobní údaje prostřednictvím nastavení účtu. Tím zajistíte, že informace, které o vás máme, zůstanou přesné a relevantní.

  - Zobrazení personalizovaného obsahu, jako jsou seznamy přání, hodnocení zákazníků, poradenství ohledně produktu nebo řešení a porovnání produktu nebo řešení: Můžeme využít vaše chování při prohlížení a historii nákupů na našich webových stránkách k poskytování přizpůsobeného obsahu, jako jsou seznamy přání, doporučení produktu nebo řešení a hodnocení zákazníků. To zlepšuje váš zážitek z nakupování a pomáhá vám najít produkty nebo řešení, které odpovídají vašim zájmům a preferencím. Právním základem pro toto zpracování je váš souhlas, který poskytnete zaškrtnutím příslušného políčka v banneru cookie. Vaše údaje budeme sledovat a používat pouze pro personalizovaný obsah, pokud jste nám k tomu dali souhlas. Předvolby souborů cookie můžete kdykoli změnit.

  - K poskytování doporučení pro další produkty nebo řešení a/nebo služby, které by vás mohly zajímat, informování o speciálních nabídkách a zasílání našeho zpravodaje: Na základě vašich předchozích nákupů a chování při prohlížení vám můžeme doporučit podobné produkty nebo řešení a služby, které odpovídají vašim preferencím. Sdělíme vám to e-mailem. To nám umožňuje přizpůsobit vaše nákupní zkušenosti a poskytnout vám relevantní nabídky. Pokud jste se přihlásili k odběru, můžeme vám také pravidelně zasílat newsletter. Abychom mohli zpracovávat vaše Osobní údaje pro tento účel, opíráme se o souhlas, který jste dobrovolně poskytli před dokončením nákupu nebo přihlášením k odběru zpravodaje jako o právní základ. Budete mít možnost snadno zrušit nebo se odhlásit z odběru jakéhokoli následného e-mailu, který obdržíte za tímto účelem.

  Pokud jste prodejce, můžeme vás informovat o novém nebo připravovaném produktu nebo řešení nebo o aktualizacích stávajícího produktu nebo řešení prostřednictvím e-mailu. Je v našem společném zájmu vás informovat o relevantním vývoji, který by mohl podpořit naši obchodní spolupráci. Při zpracování Osobních údajů pro tento účel se opíráme o souhlas poskytnutý určenou kontaktní osobou prodejní organizace. Budete mít možnost snadno zrušit nebo se odhlásit z odběru jakéhokoli následného e-mailu, který obdržíte za tímto účelem.

  - K implementaci opatření pro prevenci a odhalování podvodů nebo zneužití a využití podpory třetích stran pro technické, logistické nebo jiné funkce: Vaše Osobní údaje můžeme použít k odhalení a prevenci podvodných aktivit nebo zneužití našich webových stránek. Kromě toho můžeme sdílet určité údaje s poskytovateli služeb třetích stran, kteří nám pomáhají při provádění technických, logistických nebo jiných funkcí naším jménem, jako je ukládání dat nebo plnění objednávek. Opíráme se o náš oprávněný zájem jako o právní základ pro toto zpracování, protože je nezbytné k ochraně našich webových stránek a podnikání před podvodnými činnostmi a zajištění jejich řádného fungování.

  - K zavedení cookies: Zavádíme nezbytně nutné, funkční, analytické a marketingové soubory cookie, abychom zajistili bezproblémový provoz, personalizovaný zážitek a poskytování informativního obsahu na našich webových stránkách. Tyto soubory cookie zlepšují interakce uživatelů, poskytují přehledy pro neustálé zlepšování a usnadňují vlastní komunikaci. Opíráme se o souhlas poskytnutý návštěvníkem webu ke zpracování Osobních údajů za účelem implementace funkčních, analytických a marketingových cookies. Další informace najdete v našich zásadách používání cookies a centru preferencí pro soubory cookie na našich webových stránkách.

  - Ke sdílení referencí a recenzí zákazníků: Na našich webových stránkách můžeme prezentovat reference a recenze zákazníků, abychom zdůraznili vaše zkušenosti s našimi produkty nebo řešeními a/nebo službami. Tyto reference mohou obsahovat písemný obsah a, pokud jsou dobrovolně poskytnuty, také fotografie zákazníků nebo kontaktních osob našich prodejních partnerů. Když jsou reference ponechány přímo na webových stránkách, opíráme se o oprávněný zájem zpracovávat vaše Osobní údaje, abychom mohli transparentně sdílet cenné poznatky z pohledu našich zákazníků. Pokud se rozhodnete nám dobrovolně poskytnout svou fotografii, budeme se opírat o souhlas, který jste nám poskytli ke zpracování této fotografie. Můžeme také využít recenze a reference poskytované na externích platformách, jako jsou Google, Capterra, Trustpilot a Amazon. Opíráme se o náš oprávněný zájem zpracovávat tyto informace, protože je v našem obchodním zájmu sdílet každou zpětnou vazbu o společnosti Safescan.

  - K poskytnutí prodloužené záruky: Když zaregistrujete svůj produkt nebo řešení na našich webových stránkách poskytnutím podrobností o produktu nebo řešení a kontaktních informací, můžeme vám poskytnout další 1 (jednu) roční záruku na váš hardwarový produkt nebo řešení.

  - K objednání produktu nebo řešení prostřednictvím tržišť třetích stran: Když si objednáte náš produkt nebo řešení prostřednictvím třetích stran, jako jsou Amazon, eBay, bol.com atd., zpracujeme Osobní údaje, které jste poskytli při nákupu, abychom doručili vaši objednávku. Opíráme se o nezbytnost plnění smlouvy jako na právní základ pro toto zpracování, protože je to nutné pro splnění našich povinností vyplývajících ze smlouvy a zajištění úspěšného doručení vaší objednávky.

  - K budování marketingového a reklamního publika: Podílíme se na vytváření podobného publika, abychom zlepšili naši reklamu nebo vyloučili stávající zákazníky z naší reklamy. To zahrnuje sdílení e-mailových adres s reklamními platformami, což jim umožňuje vytvářet publikum, které sdílí podobné vlastnosti s našimi stávajícími uživateli. Tento proces provádíme na základě našeho oprávněného zájmu zvýšit naše reklamní úsilí prostřednictvím přizpůsobeného publika, což má pro vás za následek relevantnější a smysluplnější obsah.

  Zvláštní kategorie Osobních údajů

  Jako správce údajů aktivně neshromažďujeme zvláštní kategorie Osobních údajů pro žádný z účelů popsaných v tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů. Pokud z jakéhokoli důvodu potřebujeme tyto údaje shromažďovat, budete o tom informováni v době shromažďování a bude to provedeno pouze s vaším výslovným souhlasem nebo v souladu s jinými zákonnými účely podle právních předpisů o ochraně údajů.

  POUŽÍVÁME SOUBORY COOKIE?

  Naše webové stránky používají soubory cookie, aby vás odlišily od ostatních uživatelů, zlepšily vaše prohlížení a umožnily nám zvýšit kvalitu našich stránek. Další informace najdete v našich zásadách používání cookies a centru preferencí pro soubory cookie na našich webových stránkách.

  JAK UKLÁDÁME A UCHOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

  Vaše Osobní údaje bezpečně uchováváme, abychom vám poskytli vysoce kvalitní služby v plném souladu s právními předpisy o ochraně údajů a tak dlouho, jak je to nezbytné pro splnění účelů, pro které jsme údaje shromáždili. Tyto účely zahrnují také plnění právních, účetních a vykazovacích povinností.

  Při určování, jak dlouho budeme vaše Osobní údaje uchovávat, bereme v úvahu faktory, jako je povaha, množství a citlivost informací, jakož i veškerá potenciální rizika spojená s neoprávněným použitím nebo zveřejněním. Přemýšlíme také o účelech shromažďování vašich informací a o tom, zda můžeme těchto účelů dosáhnout jinými prostředky.

  Za určitých okolností můžeme vaše Osobní údaje anonymizovat, aby s vámi již nebyly spojovány.

  S KÝM MŮŽEME SDÍLET VAŠE ÚDAJE?

  Vaše Osobní údaje můžeme sdílet s jednou nebo více třetími stranami bez ohledu na to, zda je třetí strana přiřazena k Safescan. Vaše Osobní údaje můžeme sdílet podle našich pokynů za účelem zpracování objednávek, doručení balíčků, odeslání e-mailu nebo pošty, odstranění duplicitních informací ze seznamu zákazníků, analýzy dat, nabízení marketingové podpory, zpracování plateb kreditní kartou, poskytování zákaznického servisu a/nebo reklamy nebo (personalizovaných) marketingových aktivit.

  Kdykoli poskytneme třetím stranám přístup k vašim Osobním údajům podle popisu, zajistíme zavedení nezbytných smluvních a organizačních opatření. Tato opatření zajišťují, že vaše Osobní údaje jsou zpracovávány pouze v rozsahu, v jakém je to legitimní a nezbytné, v souladu s právními předpisy o ochraně údajů a pouze v souladu s našimi pokyny.

  PROVÁDÍME MEZINÁRODNÍ PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

  Pokud je to nezbytné pro účely zpracování popsané výše nebo pokud to vyžaduje zákon, můžeme vaše Osobní údaje převést mimo EU/EHP do zemí, které Evropská komise nepovažuje za země poskytující odpovídající úroveň ochrany osobních informací. V takových případech bude jakýkoli přenos Osobních údajů založen na zárukách, které nám umožní provést přenos v souladu s právními předpisy o ochraně údajů, jako jsou konkrétní smluvní doložky schválené Evropskou komisí jako relevantní pro zajištění odpovídající ochrany osobních informací.

  Osobní údaje můžeme také sdílet mezi různými subjekty v rámci Safescan B.V. na mezinárodní úrovni. Učiníme tak pouze na základě smluvních záruk umožňujících provést přenos v případě přenosů údajů subjektům Safescan se sídlem v zemích, které Evropská komise neurčila jako země nabízející odpovídající úroveň ochrany osobních informací.

  JAKÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ ZAVÁDÍME?

  Klademe velký důraz na vaše soukromí. Za tímto účelem jsme zavedli obecně uznávané standardy technologie a provozní bezpečnosti, abychom ochránili vaše Osobní údaje před ztrátou, zneužitím, změnou nebo zničením. Přístup k Osobním údajům mají pouze oprávnění pracovníci Safescan a tito zaměstnanci jsou smluvně nebo zákonně povinni zajistit důvěrnost vašich údajů.

  Safescan zavede vhodná smluvní, technická a organizační opatření, aby zajistila, že zpracování vašich Osobních údajů bude prováděno v souladu s právními předpisy pro ochranu údajů, zejména zajištění odpovídající úrovně bezpečnosti.

  JAKÁ JSOU VAŠE PRÁVA TÝKAJÍCÍ SE VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

  Podle právních předpisů o ochraně údajů máte řadu práv týkajících se našeho zpracování vašich Osobních údajů, a sice:

  Právo být informován o našem shromažďování a používání Osobních údajů Máte právo být informováni o shromažďování a používání vašich Osobních údajů. Zajišťujeme, aby toto právo bylo dodržováno prostřednictvím našich interních zásad ochrany osobních údajů a posíleno prostřednictvím tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů a dalších. Tato prohlášení podléhají pravidelným kontrolám a aktualizacím, aby byla zajištěna jejich přesnost a soulad s našimi činnostmi zpracování údajů.

  Právo na přístup Máte právo na přístup k informacím, které o vás zpracováváme.

  Právo na opravu Máte právo na opravu nesprávných nebo zastaralých informací o své osobě.

  Právo být zapomenut (právo na výmaz) V některých výjimečných případech máte právo na vymazání informací o vás před uplynutím stanovené doby uchovávání.

  Právo na omezení zpracování V některých případech máte právo na omezení zpracování vašich Osobních údajů. Pokud toto právo uplatníte, můžeme vaše Osobní údaje zpracovávat pouze s vaším souhlasem nebo za účelem zjištění, uplatnění, obrany, ochrany významného veřejného nebo soukromého zájmu, s výjimkou případů, kdy zpracováváme vaše údaje pro uložení.

  Právo vznést námitku V některých případech máte právo vznést námitku proti našemu jinak zákonnému zpracování vašich Osobních údajů.

  Právo na přenos vašich informací (přenositelnost údajů) V některých případech máte právo obdržet své Osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a nechat si tyto Osobní údaje bez překážek přenést od jednoho správce údajů k druhému.

  Právo odvolat svůj souhlas Máte právo svůj souhlas kdykoli odvolat za okolností, kdy jste nám dříve udělili souhlas se zpracováním vašich Osobních údajů.

  Práva v souvislosti s automatizovaným zpracováním Automatizované rozhodnutí je rozhodnutí, které je učiněno spíše našimi systémy než než příslušnou osobou. Máte právo vyjádřit své obavy a vznést námitky proti rozhodnutí přijatému čistě automatizovanými prostředky podle některých zákonů, jako je GDPR. Máte také právo požádat o přezkoumání tohoto rozhodnutí příslušnou osobou.

  Je nepravděpodobné, že by se toto právo vztahovalo na používání vašich údajů společností Safescan, protože jakékoli automatizované zpracování, které můžeme provádět, pravděpodobně nebude vydávat rozhodnutí a bude zahrnovat lidský zásah. Pokud byste to chtěli projednat podrobněji, kontaktujte nás, jak je uvedeno výše.

  Kterékoli z výše uvedených práv můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete na výše uvedených kontaktních údajích. Když odešlete žádost, položíme vám několik dalších otázek k ověření totožnosti. Na vaši žádost odpovíme co nejdříve, nejpozději však do jednoho měsíce.

  DOTAZY A STÍŽNOSTI

  Máte-li jakékoli dotazy týkající se zpracování vašich Osobních údajů, jak je popsáno v tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů, můžete kontaktovat našeho Pověřence pro ochranu osobních údajů prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů.

  Vezměte prosím na vědomí, že máte také právo podat stížnost příslušnému orgánu dozoru nad ochranou údajů ohledně způsobu, jakým zpracováváme vaše Osobní údaje. Ocenili bychom však, kdybyste nejprve zvážili vznesení jakýchkoli vašich obav nebo stížností přímo u nás (pomocí výše uvedených kontaktních údajů). Vaše spokojenost je pro nás nanejvýš důležitá a vždy uděláme vše, co je v našich silách, abychom vyřešili všechny vaše případné problémy. Máte-li jakékoli dotazy ohledně toho, který dozorový orgán sleduje vaši situaci, kontaktujte nás prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů.

  DALŠÍ ODKAZY

  Upozorňujeme, že naše webové stránky mohou odkazovat na jiné webové stránky, ke kterým máte přístup. Neneseme odpovědnost za zásady týkající se údajů, obsah nebo zabezpečení těchto stránek. Nemáme žádnou kontrolu nad jakýmkoli použitím vašich údajů třetími stranami, pokud navštívíte takové stránky nebo jinak poskytnete své údaje prostřednictvím těchto kanálů.

  ZMĚNY

  Safescan si vyhrazuje právo toto Prohlášení o ochraně osobních údajů kdykoli změnit nebo doplnit. Datum účinnosti najdete níže. Je odpovědností uživatele pravidelně kontrolovat tento dokument kvůli případným změnám.

  Děkujeme za přečtení našeho Prohlášení o ochraně osobních údajů.
  Verze 2.1; června 2024
Zpět na zákaznický servis