customer-service

Všeobecné Podmínky

Všeobecné PodmínkyZpět na zákaznický servis

 • Všeobecné podmínky

  VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ, DODACÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

  Safescan BV
  Heliumstraat 14
  2718 SL ZOETERMEER
  Nizozemsko

  Tel.: +31 79 363 11 70
  Email: info@safescan.com

  íslo v obchodním rejstříku: 2713.1933
  DIČ: NL009391241B01

  1. ROZSAH POUŽITÍ
  Tato ustanovení se vztahují na vztah mezi společností Safescan B.V., dále uváděná jen jako Dodavatel, a zákazníkem, včetně každé další dohody („Dohoda“), která bude mezi Dodavatelem a zákazníkem uzavřena.

  2. DOHODA
  Zboží zobrazené na webové stránce (www.safescan.com) Dodavatelovou výzvou vůči zákazníkovi k provedení nabídky a uzavření kupní smlouvy. Poté, co zákazník prostřednictvím internetových stránek nebo telefonicky provede objednávku, obdrží od Dodavatele e-mailem co možná nejrychleji potvrzení objednávky. Objednávka je nabídkou Dodavateli zakoupit zboží vybrané zákazníkem. Dohoda mezi Dodavatelem a zákazníkem vzniká po přijetí nabídky zákazníka Dodavatelem. Dodavatel bude zákazníka o přijetí (potvrzení objednávky) informovat e-mailem. Dodavatelovi závazky na rozsah dodávky jsou výhradně stanoveny potvrzením objednávky.

  3. CENY
  3.1 Všechny ceny jsou v eurech. Cena je cenou, která je zobrazena na webové stránce v době zákazníkovi objednávky, s výhradou tiskových chyb a překlepů.
  3.2 Ceny uvedené na webových stránkách jsou uvedeny bez BTW (nizozemské DIČ) a bez nákladů na dopravu a veškerých zákonných poplatků hrazených zákazníkem. BTW, náklady na dopravu a veškeré zákonné poplatky budou konkrétně vypočteny při objednávce. Budou také uvedeny v potvrzení objednávky.

  4. ÚHRADA
  Úhrada proběhne předem a způsobem uvedeným na internetové stránce. Dodavatel zboží nedodá, dokud nebude jeho úhrada ověřena.

  5. DODÁVKY
  5.1 Dodací lhůta a datum dodání uvedený na webové stránce je nejlepším možným odhadem. Nicméně se jedná o odhad a proto není tato lhůta nebo datum závazné. Dodavatel se pokusí tuto lhůtu nebo datum dodržet, jak jen to bude možné. Nicméně, jakékoli překročení dodací lhůty nebo data dodání zákazníkovi nedává žádné právo vypovědět smlouvu a/nebo požadovat náhradu za ztrátu.
  5.2 Pokud je připravena část objednávky, je Dodavatel oprávněn nabídnout odeslání této částečné objednávky, nebo počkat, až bude připravena celá objednávka.

  6. PŘEPRAVA
  6.1 Zboží objednané zákazníkem bude odesláno na dodací adresu uvedenou v potvrzení objednávky. Způsob přepravy určí Dodavatel.
  6.2 Vlastnictví a riziko ztráty objednaného zboží bude na zákazníka přeneseno při dodání.

  7. STÍŽNOSTI
  7.1 Zákazník musí okamžitě po dodání zkontrolovat, zda je množství dodaného zboží v souladu s potvrzením objednávky. Případné nesrovnalosti mezi potvrzením objednávky a dodaným zbožím musí být Dodavateli do 24 hodin oznámeny e-mailem.
  7.2 Viditelné vady zboží musí zákazník zkontrolovat okamžitě po dodání. Viditelné vady musí být zákazníkem oznámeny Dodavateli e-mailem do 48 hodin od dodání. Pokud je viditelná vada chybou Dodavatele, a za předpokladu, že na ni bylo podle výše uvedeného okamžitě upozorněno a zboží bylo zákazníkem vráceno, Dodavatel znovu nabídne objednané zboží k dodání, nebo na zákazníka převede kupní částku, včetně BTW, nákladů na dopravu a veškerých zaplacených zákonných poplatků. Volba závisí na Dodavateli.
  7.3 Zákazník zboží Dodavateli nevrátí bez oprávnění pro vrácení zboží (RMA). RMA zákazník získá dodržením pokynů uvedených na webové stránce. Zpětnou zásilku zboží musí Dodavatel obdržet nejpozději 14 dnů po vydání RMA.

  ZÁRUKA VRÁCENÍ PENĚZ
  8.1 Zákazník má právo vrátit Dodavateli objednané zboží do 14 dnů ode dne doručení. Dodavatel se bude snažit vrátit kupní částku do 14 dnů od obdržení zboží. Náklady na dopravu nejsou ve smyslu tohoto článku součástí kupní částky. Tyto náklady a náklady na vrácení zásilky hradí zákazník. Podmínkou pro zpětný převod kupní částky je, že zákazník se zbožím a obalem zacházel opatrně. Zákazník může zboží rozbalit nebo použít pouze v rozsahu nezbytném pro určení povahy, funkce a provozu zboží. Ustanovením tohoto odstavce nejsou dotčena ustanovení odstavce 7.1 a 7.2.
  8.2 Zákazník zboží Dodavateli nevrátí bez oprávnění pro vrácení zboží (RMA). RMA zákazník získá dodržením pokynů uvedených na webové stránce. Zpětnou zásilku zboží musí Dodavatel obdržet nejpozději 14 dnů po vydání RMA.
  8.3 Záruka vrácení peněz uvedená v odstavci 8.1 se nevztahuje na software dodaný Dodavatelem, u kterého (i) byla porušena pečeť, nebo na (ii) software, který byl stažen z webové stránky. Tento software nemůže být vrácen a zákazník nebude mít nárok na zpětný převod kupní částky.
  8.4 Zboží, které tvoří součást hromadné nabídky, v jejímž rámci bylo zboží při nákupu jednoho nebo více zboží, ať jiného nebo stejného, nabídnuto zdarma, může být vráceno pouze společně. V případě, že zákazník vrátí zboží z hromadné nabídky bez vrácení zboží přijatého zdarma, bude Dodavatel oprávněn zákazníkovi účtovat za zboží, které obdržel zdarma. Totéž platí v případě, že zákazník obdržel v souvislosti s nákupem většího množství zboží slevu. V případě, že zákazník vrátí jedno nebo více z tohoto většího množství zboží, bude Dodavatel oprávněn od slevy odstoupit a zákazníkovi za dané zboží účtovat odpovídající částku.

  9. VYŠŠÍ MOC
  Pokud dodavatel nemůže v důsledku vyšší moci splnit své závazky nebo je může splnit jen s obtížemi, bude mít nárok zcela nebo zčásti pozastavit nebo ukončit dohodu se zákazníkem bez soudního zásahu. V takových případech budou závazky vyplývající z dohody zcela nebo částečně ukončeny, aniž by účastníci, jeden od druhého, měli nárok na jakoukoli náhradu ztrát nebo jakékoli jiné výhody. V případě částečného plnění ze strany Dodavatele, Dodavatel zpětně převede tu část kupní částky, která se týká části, která nebyla plněna.

  10. ZÁRUKA NA DODANÉ ZBOŽÍ
  10.1 Dodavatel garantuje řádnou funkčnost jím dodaného zboží po dobu, která závisí na daném zboží. Délka záruční doby je pro každé zboží uvedena na webové stránce. Na webové stránce je také uvedeno, za jakých podmínek může být záruční doba prodloužena. „Řádné“ znamená, že zboží má vlastnosti, které u něho lze na základě dohody očekávat po dobu trvání záruční doby uvedené na webových stránkách jednotlivého zboží. Vykazuje-li doručené zboží v průběhu této doby závadu, bude mít zákazník v rámci této záruky nárok na opravu zboží. Pokud dle názoru Dodavatele od něho nelze očekávat opravu, může si Dodavatel namísto opravy zvolit zboží vyměnit za takové, které je přinejmenším rovnocenné, nebo se může rozhodnout vrátit kupní cenu.
  10.2 S ohledem na zboží opravené nebo vyměněné na základě prvního pododstavce zůstává původní datum zahájení záruční doby platné. U opraveného nebo vyměněného zboží tedy nebude zahájena nová záruční doba.
  10.3. Záruka uvedená v prvním pododstavci se nevztahuje na vady a defekty, které jsou zcela nebo zčásti způsobené:
  a. Nesprávným, neopatrným nebo neodborným použitím nebo nedodržením provozních pokynů nebo pravidel pro údržbu.
  b. Použitím jiným způsobem, než je způsob, který je považován za normální používání.
  c. Vnějšími příčinami, například v důsledku požáru nebo poškození vodou.
  d. Montáží, instalací nebo demontáží a odinstalováním, které neprovedl Dodavatel.e. Použitím materiálů nebo zboží, které zákazník Dodavateli poskytl za účelem zpracování nebo které byly použity podle pokynů nebo na přání zákazníka.
  f. Použitím pracovních metod a konstrukcí dle pokynů zákazníka.
  g. Použitím zákonných nařízení.
  h. Úpravami, které nejsou Dodavatelem písemně povoleny a které byly zákazníkem nebo třetí stranou provedeny u produktů nebo jejich částí, které byly dodány Dodavatelem nebo jsou Dodavatelem nebo jeho jménem v rámci záruky nebo údržby nainstalovány.
  i. Běžným opotřebením.
  j. Produkty nebo částmi, které Dodavateli dodala třetí strana, pokud příslušná třetí strana neposkytla Dodavateli záruku.
  10.4 Záruka uvedená v prvním pododstavci pozbývá platnosti v plné výši, pokud zákazník plně, včas nebo správně nedostojí svým závazkům vůči Dodavateli, nebo pokud opravy nebo úpravy zboží provede sám zákazník či třetí strana.
  10.5 Práce a náklady na opravy mimo rozsah této záruky budou Dodavatelem účtovány v souladu s jeho obvyklými poplatky.
  10.6 Právní kroky týkající se závad musí být provedeny do šesti měsíců ode dne reklamace během záruční doby uvedené v prvním pododstavci, v případě nedodržení dojde k propadnutí.
  10.7 V případě, že to Dodavatel v souvislosti s realizací záručních závazků bude považovat za nezbytné, bude dodané zboží zákazníkem přepraveno na jeho náklady a riziko na místo, které určí Dodavatel.

  11. ODPOVĚDNOST DODAVATELE
  11.1 Jakákoli odpovědnost Dodavatele je omezena na dodržování záruky uvedené v odstavci 10, a to až do výše vyplacené pro daný případ v rámci pojištění odpovědnosti Dodavatele.
  11.2 Kromě výjimky uvedené v ustanovení pododstavce 11.1 je jakákoli odpovědnost Dodavatele vyloučena.
  11.3 Aniž by byla dotčena ustanovení odstavce 7 pododstavec 1 a odstavce 7 pododstavec 2 těchto podmínek, bude jakákoli odpovědnost ukončena, pokud zákazník písemně Dodavateli neoznámí existenci závady ve lhůtě pěti dnů ode dne jejího zjištění nebo ode dne, kdy měla být jakákoli závada přiměřeně objevena. Tento odstavec nemá vliv na ustanovení odstavce 7 pododstavce 1 a 2. Tento odstavec se vztahuje pouze na situace, které nejsou zahrnuty v odstavci 7 pododstavec 1 a 2.

  12. VRÁCENÉ ZBOŽÍ
  V případě, že zákazník nemá RMA, bude Dodavatel oprávněn vrácené zboží zákazníka odmítnout. Přijetí vráceného zboží neznamená, že Dodavatel uznává důvody uvedené zákazníkem pro vrácení zboží. Riziko související s vráceným zbožím bude rizikem kupujícího až do doby, kdy Dodavatel vrácené zboží přijme.

  13. CLOUDOVÉ SLUŽBY
  V rozsahu, v němž klient uzavřel smlouvu nebo se účastnil smlouvy na cloudové služby poskytované Dodavatelem, platí Všeobecné podmínky TimeMoto, které lze nalézt na adrese TimeMoto.com Pro tyto cloudové služby rovněž platí smlouva o zpracování dle záměru v článku 28 odstavci 3 Všeobecného nařízení o ochraně údajů. Uzavřením této smlouvy na cloudové služby klient souhlasí s touto smlouvou o zpracování.

  14. VŠEOBECNÉ
  Pokud se jedno nebo více ustanovení dohody mezi Dodavatelem a zákazníkem – včetně těchto všeobecných obchodních podmínek – stane neplatným nebo neúčinným, zůstávají zbývající ustanovení dohody v platnosti. Obě strany budou jednat o ustanoveních, která jsou neplatná nebo jsou považována za neúčinná za účelem nalezení náhradního uspořádání.

  15. ROZHODNÉ PRÁVO
  Závazky mezi Dodavatelem a zákazníkem uvedené v odstavci 1 se budou výhradně řídit nizozemskými zákony, s výjimkou zákonů všech ostatních zemí. Použití Vídenské konvence o prodeji zboží je tímto vyloučeno.

  16. KORESPONDENCE
  Korespondence zasílaná Dodavateli musí být zaslána na adresu Safescan BV, Zoetermeer (2718 SL), Heliumstraat 14, Nizozemsko.

  17. VŠEOBECNÉ
  17.1 Nadpisy nad odstavci v těchto obchodních podmínkách slouží pouze pro označení předmětů, které mají být v daných odstavcích pokryty. Nemohou z nich být odvozena žádná práva.
  17.2 Neschopnost Dodavatele uplatnit tyto obchodní podmínky v žádném případě neznamená, že se vzdá práva tak učinit v pozdější fázi nebo v následujícím případě.
  17.3 Kdykoli je to vhodné, slovo „zboží“ musí být také chápáno jako „zboží“ a naopak.

  18. JAZYK
  Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou vypracovány ve francouzštině, angličtině, němčině, francouzštině, italštině, španělštině a portugalštině. V případě sporu o obsah nebo význam těchto všeobecných obchodních podmínek se za závazné znění bude považovat znění v nizozemštině.

  19. SPORY
  Veškeré spory, které mohou vzniknout na základě dohody, která se řídí těmito všeobecnými obchodními podmínkaminebo z dalších dohod, které s ní souvisejí, mohou být předloženy výhradně příslušnému soudu v Haagu.


  Stáhněte si všeobecné podmínky
 • Podmínky použití

  www.safescan.com („webová stránka“) je webová stránka společnosti s ručením omezeným Safescan B.V. („Safescan B.V.“) se sídlem Heliumstraat 14, Zoetermeer (2718 SL) Nizozemsko, e-mailová adresa info@safescan.com. Se souhlasem společnosti Safescan B.V. používá tuto webovou stránku společnost XERTEC a.s. podnikající jako XERTEC, distributor společnosti Safescan B.V. pro Českou republiku. Vstup na webové stránky bude považován za důkaz toho, že jste si přečetli a potvrdili níže uvedené podmínky používání („Podmínky používání“). Pokud s podmínkami používání nebudete souhlasit, na webovou stránku nevstupujte ani ji používejte.

  1. Obsah webové stránky a podmínek používání může společnost Safescan B.V. kdykoli změnit, aniž by na to musela jakkoli upozornit.

  2. Společnost Safescan B.V. nezaručuje, že webová stránka neobsahují žádné informace, které nejsou správné. Informace obsažené na této webové stránce neopravňují k žádným právům. Zodpovědnost za použití jakýchkoli informací získaných na této webové stránce leží plně na vás. Společnost Safescan B.V. nenese žádnou zodpovědnost za škody nebo ztráty, ke kterým dojde nebo by mohlo dojít v důsledku přímého nebo nepřímého použití informací obsažených na této webové stránce.

  3. Osobní údaje zadané nebo shromážděné prostřednictvím nebo v souvislosti s touto webovou stránkou budou použity pouze v souladu se zásadami na ochranu osobních údajů společnosti Safescan B.V., ve znění zveřejněném na této webové stránce.

  4. Stahování nebo jiný způsob získávání materiálů prostřednictvím této webové stránky je plně na vašem vlastním uvážení a na vaše riziko. Za jakékoli škody nebo ztráty způsobené vašemu počítačovému systému nebo za ztrátu dat vzniklou v souvislosti se stahováním takovýchto materiálů jste zodpovědní pouze vy.

  5. Rozložení a design webové stránky a informací, textů, obrázků, log, fotografií a ilustrací, které jsou na nich zobrazeny, jsou chráněny právy na duševní vlastnictví, včetně, mimo jiné, autorských práv. Tato práva na duševní vlastnictví jsou majetkem společnosti Safescan B.V. Ukládání webové stránky nebo jakékoli její části, její použití pro vlastní účely, zveřejňování, reprodukování a/nebo vzájemné propojování bez písemného souhlasu společnosti Safescan BV je zakázáno.

  6. Práva na obchodní název a ochranná známka na název Safescan a ochranná známka na logo Safescan je majetkem společnosti Solid Control Holding B.V. Právo používat název Safescan a logo Safescan patří výlučně společnosti Solid Control Holding B.V., společnostem patřící do její skupiny a držitelům licence. Bez písemného souhlasu společnosti Solid Control B.V. je užívání obchodního názvu a značky Safescan a/nebo loga Safescan výslovně zakázáno.

  7. Podmínky používání se řídí nizozemskými zákony. Jakékoli spory vyplývající z použití této webové stránky a/nebo informací na ní získaných mohou být vedeny pouze u příslušného soudu v Haagu (Nizozemsko).

  Download Podmínky použití

 • Prohlášení o ochraně soukromí

  Webovou stránku www.safescan.com (“Safescan.com”) vlastní a spravuje Safescan BV. Tyto zásady, pokud jsou čteny ve spojení s prodejními podmínkami, vysvětlují, jak může Safescan používat informace, které o vás shromáždíme, a jaká práva máte ve vztahu k osobním údajům, které o vás máme ve svém držení. Přečtěte si tyto zásady a naše prodejní podmínky a uživatelské podmínky pečlivě. Návštěvou webové stránky potvrzujete, že souhlasíte s těmito dokumenty a rozumíte jim.

  INFORMACE, KTERÉ O VÁS SHROMAŽĎUJEME
  Informace, které shromažďujeme od zákazníků, nám pomáhají personalizovat a neustále zlepšovat vaše zkušenosti z nakupování na Safescan.com.
  Používáme informace pro:

  1. zpracování objednávek a dodávku produktů a služeb;
  2. zpracování plateb a slevových kuponů;
  3. komunikaci s vámi o objednávkách, produktech, službách a speciálních nabídkách;
  4. korigování vašich údajů a uchovávání účtů, které u nás máte, v aktuálním stavu;
  5. zobrazování obsahu, jako jsou seznamy přání, hodnocení zákazníků, rady k produktům a srovnání produktů;
  6. doporučené další produkty a služby, které by vás mohly případně zajímat;
  7. prevenci nebo odhalování podvodů nebo zneužívání naší webové stránky a k umožnění třetím stranám provádět technické, logistické a další funkce naším jménem.

  TYPY INFORMACÍ, KTERÉ SHROMAŽĎUJEME
  Dostáváme a uchováváme informace, které zadáte na Safescan.com, jako je jméno, dodací a fakturační adresy, DIČ, místo bydliště, e-mailová adresa, telefonní číslo/a, údaje týkající se vaší objednávky, fakturační a platební údaje a údaje týkající se registrace produktu a záruky nebo údaje, které nám poskytnete jiným způsobem.

  AUTOMATICKÉ INFORMACE
  Dostáváme a uchováváme určité typy informací v okamžicích, kdy jste v kontaktu s námi. Například používáme, stejně jako mnoho jiných webových stránek, cookies. Tímto způsobem získáváme určité informace, když navštívíte Safescan.com, prostřednictvím vašeho webového prohlížeče. Existují společnosti, které nabízejí programy umožňující navštívit webové stránky anonymně. Pak často nejsme schopni vám poskytnout personalizované zkušenosti na Safescan.com, protože vás nerozpoznáte, ale přesto vás chceme informovat o tom, že takové nástroje existují.

  E-MAILOVÁ KOMUNIKACE
  Pro pomoc, aby byly naše e-maily užitečnější a zajímavější, často dostáváme potvrzení v okamžiku, kdy otevřete svůj e-mail, pokud váš počítač takovou funkci podporuje. Porovnáváme náš seznam zákazníku se seznamy, které jsme dostali od jiných společností, abychom našim zákazníkům neposílali zbytečná sdělení. Pokud od nás nechcete dostávat e-maily nebo jinou poštu od nás, použijte volbu zrušení zasílání v tomto e-mailu.

  POUŽÍVÁNÍ A SDÍLENÍ INFORMACÍ
  Informace o našich zákaznících jsou pro naši společnost cenné. Uchováváme informace pouze tehdy, pokud je ještě používáme nebo pokud je uchovávání informací povinné. Když již informace neuchováváme a vypršela případná zákonná doba pro jejich uchovávání, informace odstraníme. Safescan.com sdílí informace o zákaznících se třetími stranami pouze způsobem popsaným níže.

  AGENTI
  Využíváme jiné společnosti a osoby, které provádějí funkce naším jménem. Mezi příklady těchto funkcí patří zpracování objednávek, dodávka balíčků, zasílání e-mailů nebo pošty, odstraňování duplicitních informací ze seznamu zákazníků, analyzování dat, nabízení marketingové podpory, zpracování plateb platebními kartami a poskytování zákaznického servisu. Tito agenti mají přístup k osobním informacím, které potřebují k vykonávání těchto funkcí, mohou však tyto informace používat k jiným účelům. Kromě toho musí zpracovávat osobní údaje v souladu s naším oznámením o ochraně osobních údajů a podepsali jsme s těmito stranami smlouvu o zpracování.

  SPECIÁLNÍ NABÍDKY
  Někdy zasíláme speciální nabídky vybrané skupině zákazníků Safescan.com jménem jiné společnosti. Když tak činíme, neposkytujeme dotyčné společnosti vaše jméno a adresu. Pokud od nás nechcete dostávat takové e-maily, použijte volbu zrušení zasílání v tomto e-mailu.

  OCHRANA SAFESCAN.COM
  Poskytujeme údaje o účtu a další osobní informace, pokud se domníváme, že je to vhodné pro splnění zákonných požadavků, implementaci nebo korekci našich uživatelských podmínek a jiných služeb nebo k ochraně našich práv, našeho majetku nebo bezpečnosti Safescan.com, našich uživatelů a ostatních. V některých případech existuje zpracovatelský vztah a pak musíme uzavřít smlouvu o zpracování s touto stranou. To rovněž pokrývá výměnu informací s jinými společnostmi a organizacemi v souvislosti za účelem ochrany proti podvodům a snižováním úvěrového rizika. Následující činnosti samozřejmě nejsou kryty: prodej, pronájem, sdílení nebo jiné zveřejňování osobních údajů zákazníků ke komerčním účelům způsobem, který porušuje závazky, učiněné v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů.

  S VAŠÍM SVOLENÍM
  Ve všech jiných případech, než je uvedeno výše, budete informováni a bude požadován váš souhlas, pokud by informace o vás mohly být případně sdíleny s třetími stranami. Pak se můžete rozhodnout informace nesdílet. Jste oprávněni kdykoli odvolat své volení zasláním e-mailu na adresu e-mail to privacy@safescan.com.

  BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ
  Safescan činí patřičná technická a organizační opatření pro zabezpečení osobních údajů proti ztrátě nebo jakékoli formě nezákonného zpracování. Tato opatření poskytují patřičnou úroveň bezpečnosti při zohlednění stavu technologie, nákladů na implementaci a také povahy, rozsahu, kontextu a účelů zpracování. Opatření jsou rovněž určena k zamezení zbytečného shromažďování a dalšího zpracování osobních údajů. Odpovědná osoba je vždy oprávněna požadovat aktuální souhrn organizačních a technických bezpečnostních opatření, která Safescan uskutečňuje k zajištění patřičné úrovně zabezpečení.

  Pokud e zaregistrujete online, můžete i zvolit, zda chcete nebo nechcete dostávat informační bulletin od Safescan. Pokud chcete změnit své kontaktní preference, prostě klepněte na Můj účet na liště nahoře na stránce a pak na Kontaktní údaje. Pokud i nepřejete od nás dostávat komerční dělení, vypněte možnost „dostávat bulletin“.

  CO JE COOKIE?
  Cookies jsou textové soubory, které obsahují malé množství informací a jsou staženy a uloženy ve vašem počítači, mobilu nebo jiném zařízení, které používáte k prohlížení webové stránky. Při každé další návštěvě jsou tyto soubory cookie odeslány zpět na webovou stránku, která je vytvořila, nebo na další webovou stránku, která tyto soubory cookie rozpozná. Cookies jsou užitečné tím, že zajišťují, že webová stránka dokáže rozpoznat zařízení uživatele. Pro další informace o souborech cookie, prosím, navštivte stránky www.cookieinformation.com a www.youronlinechoices.eu.

  Soubory cookie, které se používají na webové stránce:
  Níže najdete seznam všech souborů cookie, které se na stránce používají, řazené podle kategorie.

  Nezbytné soubory cookie
  Tyto soubory cookie jsou nezbytné pro podporu služeb dostupných na našich webových stránkách a umožňují vám používání určitých funkcí na našich webových stránkách. Bez těchto souborů cookie nemůžeme poskytovat služby na našich webových stránkách. 

  Funkční soubory cookie
  Funkční soubory cookie zajišťují správnou funkci našich webových stránek. Funkce jako například umístění položky do košíku nebo platbu objednávky.

  Analytické soubory cookie
  S pomocí analytických služeb třetích stran shromažďujeme statistické informace o tom, jak zákazníci náš e-shop používají. Měřením používání stránky můžete i nadále zlepšovat náš obchod ku prospěchu našich uživatelů.

  Marketingové soubory cookie
  Jde o soubory cookie, které se používají pro zaznamenání chování při prohlížení, abychom mohli my (nebo třetí strany) vytvářet cílené nabídky a zobrazovat vám obsah, který odpovídá vašim zájmům.

  Protože soubory cookie zajišťují, že můžete využívat některé základní funkce webové stránky, doporučujeme, abyste je ponechali povolené. Soubory cookie můžete částečně povolit nebo zakázat podle jejich typu. Pokud zablokujete nebo jinak odmítnete všechny soubory cookie, nebudete moci například přidávat položky do košíku, dokončovat objednávky nebo využívat produkty a služby, k jejichž použití musíte být přihlášení. Pokud ponecháte soubory cookie povolené, nezapomeňte se odhlásit, pokud používáte počítač, který sdílí více uživatelů.

  Kromě ustanovení tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů se použijí i ustanovení v prohlášení o souborech cookie společnosti Safescan. Prohlášení o souborech cookie uvádí informace o tom, jaké soubory cookie využíváme a k jakému účelu tyto soubory cookie slouží. Prohlášení o souborech cookie si můžete projít zde.

  SDÍLENÍ VAŠICH INFORMACÍ
  Nikdy nebudeme sdílet vaše údaje s osobami mimo Safescan s výjimkou následujících případů: pokud nám k tomu poskytnete svolení; pokud nám to dovoluje nebo to po nás požaduje zákon; s jinými společnostmi, které nám poskytují služby; nebo právnímu nástupci společnosti.

  JINÉ WEBOVÉ STRÁNKY
  Webová stránka může obsahovat odkazy na jiné webové stránky, nad nimiž nemáme kontrolu a kde tyto zásady neplatí. Správci těchto webových stránek mohou shromažďovat informace o vás, které používají v souladu se svými zásadami, které se od těch našich mohou lišit.

  ZMĚNY V NAŠICH ZÁSADÁCH
  Tyto zásady nahrazují předchozí verze a platí od roku 2018 dále. Vyhrazujeme si právo kdykoli tyto zásady změnit.

  MÁTE DOTAZY NEBO POŽADAVKY OHLEDNĚ SVÝCH ÚDAJŮ?
  Můžete si prostudovat nebo korigovat své údaje prostřednictvím sekce „Můj účet“ na Safescan.com nebo můžete požádat o prostudování, opravu nebo smazání údajů, které jsme shromáždili, nebo o omezení jejich zpracování. Dále můžete podat námitku proti zpracování a požadovat transfer údajů.

  Verze duben 2022
Zpět na zákaznický servis